Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy się specjalny zasiłek opiekuńczy?

26.08.2016
Autor: Ewa

Jeżeli jedno z rodziców ma orzeczenie o niepełnosprawności, a drugie nie, ale jest też osobą chorą, która nie może się opiekować, to czy synowi należy się specjalny zasiłek opiekuńczy?

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli jest spełnione kryterium dochodowe, tj. łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Jeśli są spełnione warunki określone w przepisach, to syn może się ubiegać o specjalny zasiłek opiekuńczy, jednak jego uzyskanie będzie możliwe dopiero po wykazaniu, że współmałżonek osoby niepełnosprawnej nie jest w stanie sprawować osobistej opieki ze względu na stan zdrowia.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas