Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwolnienie z opłat w przedszkolu prywatnym

25.05.2016
Autor: Katarzyna

Syn ma stwierdzony autyzm, ma orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o kształceniu specjalnym. Uczęszcza do prywatnego przedszkola, czy mogę się starać o zwolnienie z opłaty stałej?

Szanowna Pani,

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę – także dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego publicznego przedszkola albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

Rada gminy:

  1. określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:
    1. publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa nie krótszym niż 5 godzin dziennie,
    2. publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych (jak wyżej);
  2. może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1.

Wysokość opłaty, o której mowa wyżej, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Maksymalna wysokość opłaty podlega waloryzacji.

Publiczne przedszkola oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, pobierają opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości nie wyższej niż wysokość opłat ustalonych przez radę gminy.

Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego zwalnia rodziców w całości lub w części z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych przez radę gminy. Organ prowadzący może upoważnić do udzielania tych zwolnień dyrektora przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – także dyrektora odpowiedniej szkoły podstawowej.

Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego może przyznać częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego również w przypadkach innych niż określone przez radę gminy.

Rodzic zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego nie mogą pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie obowiązującymi ww. zasadami.

Zatem o możliwości zwolnienia z opłaty w całości lub części decyduje rada gminy. Placówki niepubliczne/prywatne stosują takie same reguły zwalniania z części lub całości opłat jak te publiczne. Mogą one stworzyć również dodatkowe możliwości zwolnienia z opłaty w odpowiednim zakresie. Przykładowo w Warszawie, zgodnie z zapisami nowej uchwały dotyczącej opłat za przedszkola, zwalnia się z opłaty za przedszkole dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem uzyskania informacji, proszę porozmawiać z dyrektorem placówki lub z przedstawicielem kuratorium oświaty.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas