Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stypendium dla studenta równa się utracie zasiłku z MOPS?

25.05.2016
Autor: Agnieszka

Jestem bezdomna, niepełnosprawność znaczna stała. Moje dochody: zasiłek stały 481 zł i zasiłek pielęgnacyjny 153 zł. Chcę studiować pedagogikę, zaocznie. Uczelnia chce mi dać stypendium dla niepełnosprawnych (opłacę czesne). Niestety w MOPS powiedziano mi, że stracę wówczas w/w zasiłki! Co mam zrobić? Nie wolno mi studiować? Jeśli otrzymam pieniądze z PFRON, także stracę zasiłki. Dlaczego nie wolno mi studiować?

Szanowna Pani,

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł,
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Stypendium socjalnego, przyznawanego w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie można utożsamiać ze ww. pomocą materialną, mającą charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawaną na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Z kolei zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje on:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Jednakże ww. osobom zasiłek nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób.

Wysokość tego zasiłku to 153 zł miesięcznie. Nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Nie jest on wliczany do dochodu.

Odpowiadając na Pani pytanie – pomoc z uczelni może zostać potraktowana jako dochód. Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, to może zostać Pani odebrany zasiłek stały.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas