Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna za pobyt w sanatorium

17.09.2016
Autor: Andrzej

Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej będąc prywatnie na 7-dniowym pobycie hotelowym w sanatorium: a/ bez zabiegów, tylko spacery b/ z zabiegami?

Szanowny Panie,

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, o ile poniesiony przez nią wydatek został wymieniony w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako wydatek na cele rehabilitacyjne oraz wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Należy pamiętać, iż sam status rencisty nie jest powodem wystarczającym do dokonania odliczenia.

Wydatki uprawniające do dokonywania odliczeń dzielą się na dwie grupy:

  1. wydatki nielimitowane – można w całości odliczyć wydatkowaną kwotę,
  2. wydatki limitowane – przy odliczeniu należy uwzględnić „górny” lub „dolny” limit kwotowy.

Pierwsza grupa wydatków, czyli tzw. wydatki nielimitowane obejmuje adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych; przystosowanie pojazdów mechanicznych; zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych (z wyłączeniem sprzętu gospodarstwa domowego); zakup wydawnictw i pomocy szkoleniowych; odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia; odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego i osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grup inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego; odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, a także w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w tym dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

W grupie wydatków limitowanych znajdują się koszty poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (maks. kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł); utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego/ psa przewodnika, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym (maks. kwota odliczenia wynosi 2280 zł); używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (maks. kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł); leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo (odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł).

W przypadku wątpliwości warto zgłosić się do urzędu skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania, ale można również zwrócić się o wydanie indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Więcej informacji na temat interpretacji indywidualnych znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów. Ponadto w rozwianiu wątpliwości pomocna będzie również Krajowa Informacja Podatkowa, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 (infolinia: z tel. stacj.: 801 055 055, z tel. kom.: 22 330 03 30).

Zachęcam Pana również do lektury broszury informacyjnej dotyczącej ulgi rehabilitacyjnej w roku 2016 (plik PDF, 592 KB).

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas