Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sanatorium/ zajęcia w terenie dla osoby ze schizofrenią

25.05.2016
Autor: Robert

Witam serdecznie. Od 4 lat syn choruje na schizofrenię. Proszę o informację, czy może się ubiegać o sanatorium/ warsztaty terenowe. Czy w ogóle są przewidziane takie turnusy dla osób z tą chorobą.

Szanowny Panie,

Jeśli zostaną spełnione pewne warunki, o których piszę poniżej, istnieje możliwość udziału Syna w pobycie na turnusie rehabilitacyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.), mogą z nich skorzystać osoby z niepełnosprawnością, tj. takie, które posiadają ważne orzeczenie o:

  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, na podstawie odrębnych przepisów,
  • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia,
  • grupie inwalidzkiej.

Pobyt na turnusie jest odpłatny, jednak można ubiegać się o dofinansowanie takiego pobytu. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do udziału w turnusie rehabilitacyjnym składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w miejscu zamieszkania. Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu m.in. pod warunkiem, że:

  • zostanie skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje,
  • nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie,
  • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę.

Wysokość dofinansowania waha się od 20 do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby z niepełnosprawnością, wysokość dofinansowania może zostać podwyższona do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Co do szczegółowych informacji na temat warunków, jakie powinien spełnić Syn, aby skorzystać z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, proszę udać się do Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania.

Poniżej zamieszczam także przydatne linki do stron, na których można zapoznać się informacjami dotyczącymi turnusów rehabilitacyjnych:

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas