Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna a szkoła specjalna

25.01.2016
Autor: Anna

Mam sąsiadkę, która ma 2 stopień niepełnosprawności, uczy się w szkole specjalnej, ale od września dalej chciałaby się uczyć w tej szkole na kucharza, czy straci zasiłek socjalny? Ma ukończone 18 lat.

Szanowna Pani,

Jeżeli dobrze rozumiem, pytanie dotyczy nie zasiłku a renty socjalnej. Renta socjalna jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje w związku z niezdolnością do pracy. Stanowi rodzaj pomocy finansowej dla osób, które w młodym wieku doznały naruszenia sprawności organizmu, a tym samym utraciły szansę na samodzielne zarobkowanie.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dla potrzeb renty socjalnej dokonuje lekarz orzecznik ZUS w formie orzeczenia. Dokonuje w nim m.in. oceny niezdolności do pracy, jej stopnia, ustalenia daty powstania oraz trwałości. Takie orzeczenie stanowi podstawę do wydania decyzji w przedmiocie prawa do renty socjalnej. Określa to Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, która mówi, że renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobie, która spełnia powyższe warunki, przysługuje:

  • renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała,
  • renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Jeżeli renta socjalna została już przyznana, to podjęcie dalszego kształcenia nie ma wpływu na ewentualne zawieszenie lub utratę renty socjalnej.

Należy jednak przy tym pamiętać, prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, o których mowa w ust. 1-5a powyższej Ustawy o rencie socjalnej, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje w formie pisemnego oświadczenia.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas