Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana zakresu i stanowiska pracy

27.06.2016
Autor: B.

Dostałam 1 umowę jako księgowa. Po 2 tyg. dostałam 2 um. pomocnik magazyniera. Zakres obowiązków ciągle był ten sam. Pracuję 8-15, bo mam umiarkowany stop. Od lipca 2015 zmieniło się biuro rachunkowe. Szef właśnie kazał mi nauczyć się obsługi fakturowania i kasy, gdyż mam zastępować inne osoby w pracy. Wiąże się to z zmianą obowiązków i godzin (od godz. 6 i dwie zmiany). Gdy pytam się, jak to widzi, to powiedział, iż nie wie, mam wszystko uzgodnić z fakturzystami i opanować. Wiąże się to z pogorszeniem mojego stanu zdrowia – stres. Nie potrafię robić kilka rzeczy na raz, jak kiedyś, gdy byłam zdrowa, bo się blokuję. Nie jestem w stanie pisać tak szybko, jak zdrowe – ograniczenia ruchowe w sprawności prawej ręki. Jak mogę się bronić? Stoję przed decyzją: zmiana zakresu i utrata odzyskanych sprawności zdrowotnych czy utrata pracy, gdy odmówię. Czy mogą mnie zwolnić? Pracuję od lat na czas określony i mam dwutygodniowe wypowiedzenie. Jak wygląda okres wypowiedzenia po zmianie przepisów?

Szanowna Pani,

Pracodawca może zmienić pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i płacy w drodze porozumienia zmieniającego. Jeżeli pracownik nie chce zawrzeć porozumienia stron, pracodawca może zastosować wypowiedzenie zmieniające. W tym przypadku powinien zaproponować pracownikowi na piśmie nowe warunki zatrudnienia. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy, niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy, niż okres, o którym mowa wyżej, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa, niż liczba umów określona powyżej, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Powyższych postanowień nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Zalecam Pani kontakt z prawnikiem – adwokatem lub radcą prawnym.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas