Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień umiarkowany – zawsze odmowa

28.06.2016
Autor: Jacek

Witam bardzo serdecznie, mam pytanie w związku z otrzymaniem stopnia umiarkowanego. Kilka razy składałem już wnioski, miałem komisję lekarską i zawsze odmowa ze stopniem umiarkowanym, tylko na rok dostawałem stopień lekki, który mi tak naprawdę nic nie daje. Mam epilepsję pooperacyjną guza mózgu w 97 r. Proszę o jakąś poradę i pozdrawiam

Szanowny Panie,

Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności – lekki, umiarkowany i znaczny.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Natomiast do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się z kolei osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Orzeczenie jest wydawane na podstawie m.in. załączonej dokumentacji medycznej. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dostarczyliśmy pełną dokumentację?

W przypadku, gdy nie zgadzamy się z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, w terminie 14 dni od jego doręczenia mamy prawo złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Odwołanie powinno zawierać:

  • nasze imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania;
  • wskazanie organu, do którego wnosimy odwołanie;
  • oznaczenie zaskarżonej decyzji (data, numer, organ, który ją wydał);
  • treść odwołania, czyli czego żądamy;
  • nasz podpis.

Wojewódzki zespół może podtrzymać decyzję organu pierwszej instancji, uchylić zaskarżone orzeczenie albo je zmienić.

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas