Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie z PFRON na zatrudnienie ojca

28.06.2016
Autor: Beata

Mam takie pytanie. Prowadzę firmę jednoosobową. Czy mogę zatrudnić w niej mojego tatę, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z tym starać się o dofinansowanie z PFRON? Jeżeli tak, to jaką kwotę zwrotu mogę otrzymać, gdybym zatrudniła go za np. płacę minimalną? Przedstawię dokładniej naszą sytuację. Tato mój został zwolniony, tzn. nie przedłużyli mu umowy od nowego roku w zakładzie pracy chronionej, gdyż byłaby to już kolejna umowa i musiałaby być na czas nieokreślony. Tato mój ma rentę, a może przejść na emeryturę i tak naprawdę chodzi o zatrudnienie na te dwa miesiące. Ja mam firmę w miejscu zamieszkania mojego taty – nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Jeżeli nie sprawi to Państwu problemu, to bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam :)

Szanowna Pani,

Miesięczne dofinansowanie przysługuje na pracowników niepełnosprawnych, którzy po zatrudnieniu u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą powodują wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

  1. 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

  1. na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;
  2. jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
  3. jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Kwoty miesięcznego dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% tych kosztów.

Miesięczne dofinansowanie wypłaca PFRON w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

By uzyskać interesujące Panią informacje, proszę udać się do właściwego miejscowo oddziału PFRON. Przydatne informacje może Pani znaleźć również na stronie www.pfron.org.pl. W sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinasowań i Refundacji (SODiR) pomocna będzie również uruchomiona infolinia działająca pod numerami 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub 22 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas