Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opiekuję się siostrą po zawale mózgu. Co mi się należy?

22.01.2016
Autor: Maria

Siostra ma 85 lat, przebyła zawał mózgu, jest sparaliżowana leżąca i zupełnie niepełnosprawna. Pobiera emeryturę 1530 zł netto. Ja pobieram emeryturę 1060 zł netto. Jakie świadczenia należą się chorej, a jakie mnie, jeżeli się nią opiekuję? Bardzo proszę o odpowiedź.

Szanowna Pani,

Niestety, nie wiemy czy Pani Siostra posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Ta informacja jest o tyle istotna, że w polskim systemie ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą od stopnia niepełnosprawności.

Jeśli Pani Siostra nie posiada jeszcze orzeczenia, należy wystąpić o nie do Miejskiego/Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. W przypadku tak chorej osoby komisja orzekająca może odbyć się w domu.

Więcej informacji o orzekaniu do celów pozarentowych znajdzie Pani na naszym portalu.

Pani Siostra otrzymuje już dodatek pielęgnacyjny z tytułu wieku, zatem nie będzie jej przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny.

Informacje o przysługujących ulgach znajdzie Pani na naszym portalu w dziale Poradnik.

Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej może ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ww. świadczenie nie przysługuje m.in. jeżeli osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Niestety, jak więc widać, nie może Pani skorzystać ze świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad Siostrą, ponieważ ma Pani ustalone prawo do emerytury.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas