Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a członkostwo w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

16.08.2016
Autor: Ewa

Witam, jestem matką niepełnosprawnej córki w stopniu znacznym od urodzenia – upośledzenie umysłowe oraz problemy ruchowe. Zrezygnowałam z pracy, aby opiekować się córką i z tego tytułu przyznano mi świadczenie pielęgnacyjne. Mam możliwość zostać członkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej i otrzymywać dietę za posiedzenie w radzie. Czy członkostwo w radzie i pobieranie diety będzie traktowane jako zatrudnienie i wykonywanie innej pracy zarobkowej i w związku z tym nie będę mogła pobierać świadczenia pielęgnacyjnego na córkę? Dziękuję za wyjaśnienie mojego problemu.

Szanowna Pani,

Świadczenie pielęgnacyjne reguluje art. 17 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2015.114 z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym przepisem, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z interpretacji obowiązujących przepisów wynika, iż diety za posiedzenie w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej stanowią wydatki spółdzielni ponoszone na wynagrodzenia członków rady nadzorczej, przez co należałoby przyjąć, że diety są jednak wynagrodzeniem, czyli czymś w rodzaju innej pracy zarobowej. Pojęcie ustawowe „inna praca zarobkowa” jest zaś jednak pojęciem niedookreślonym i bardzo szerokim. Decydującym o zakwalifikowaniu do „pracy zarobkowej” jest otrzymywanie wynagrodzenia (zarobku), a nie świadczenia o charakterze publicznoprawnym, rekompensującego ewentualnie utracone korzyści.

Ponieważ nie jest mi do końca znany charakter środków, jakie będą Pani wypłacane przez spółdzielnię, tj. czy będzie to zarobek, czy świadczenie o charakterze publicznoprawnym, rekompensujące ewentualnie utracone korzyści, to w tej sytuacji ostateczna decyzja o tym, czy będzie mogła Pani pobierać świadczenie pielęgnacyjne na córkę, z uwagi na istotę problemu i bardzo indywidualny charakter leży w gestii organu przyznającego świadczenie. Organ będzie oczywiście podejmował stosowną decyzję na podstawie informacji o charakterze świadczenia przyznawanego Pani przez spółdzielnię.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas