Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nauczyciel wspomagający – czy można się na niego nie zgodzić?

28.06.2016
Autor: G.

Jestem matką dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność sprzężona – dziecko słabowidzące i niepełnosprawne ruchowo). Syn uczęszcza do szkoły podstawowej ogólnodostępnej – kl. VI. Poinformowano mnie, że syn będzie miał od stycznia br. roku 2 godz. z nauczycielem wspomagającym, z tym że jedna z tych godzin byłaby to dodatkowa godzina dla syna, ponadto generująca tzw. okienko, a co za tym idzie przejście do świetlicy, która znajduje się poza terenem szkoły. Moje pytanie: czy przyznanie nauczyciela wspomagającego może wiązać się z dodatkowymi godzinami dla dziecka? Czy mogę się nie zgodzić, by dziecko miało przyznanego nauczyciela wspomagającego? Dziękuję

Szanowna Pani,

W przedszkolach ogólnodostępnych i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

  1. nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
  2. w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, lub
  3. pomoc nauczyciela

- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na inną niepełnosprawność, za zgodą placówki ogólnodostępnej może dojść do zatrudnienia ww. osób.

Nauczyciele wspomagający:

  1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
  2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
  3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
  4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Dyrektor przedszkola lub szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli wspomagających lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

Specjaliści i pomoc nauczyciela, o których mowa wyżej, realizują zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego.

Nauczyciel wspomagający wspiera więc i współtworzy zajęcia prowadzone przez „głównego” nauczyciela w klasie, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne, wymagające opieki i pomocy osoby dorosłej.

Dodatkowe godziny dla dziecka mogą wynikać z opracowanego programu edukacyjno-terapeutycznego. Takie zajęcia z pewnością przydadzą się dziecku.

Zalecam kontakt z dyrekcją szkoły celem omówienia sytuacji dziecka, ewentualnie kontakt z kuratorium oświaty. W przypadku chęci rezygnacji z zajęć dodatkowych, w niektórych szkołach wykształciła się praktyka pisemnej deklaracji opiekuna prawnego dziecka o rezygnacji z zajęć.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas