Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Choroba afektywna dwubiegunowa a orzeczenie

28.06.2016
Autor: Łukasz

Szanowni Państwo, dopiero od kilku miesięcy zostało stwierdzona u mnie choroba afektywna dwubiegunowa, niestety miałem już fazę manii, która spowodowała potężne zamieszanie w życiu prywatnym, jak i na polu zawodowym. Czy związku z w/w chorobą mogę starać się o kwalifikację do niepełnosprawności? Czy z w/w chorobą mogę także liczyć na rentę? Prosiłbym o pomoc, jakie kroki trzeba podjąć i gdzie się udać, aby uzyskać kwalifikację? Z poważaniem, Łukasz

Szanowny Panie,

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do celów pozarentowych i rentowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów, np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą), nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. W tym zakresie orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. O niepełnosprawności orzekają powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja; wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Więcej informacji w kwestii procedur związanych z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności, służącego do celów pozarentowych, znajdzie Pan na stronie Biura Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na naszym portalu w artykule „Orzeczenie do celów pozarentowych”.

Natomiast prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. został uznany za niezdolnego do pracy,
  2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  2. spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz
  3. legitymuje się co najmniej 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

W kwestii renty z tytułu niezdolności do pracy proszę zapoznać się z informacjami na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na naszym portalu w artykule „Informator ZUS – Renta z tytułu niezdolności do pracy”.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas