Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator PFRON: rehabilitacja społeczna

05.01.2016
Autor: PFRON
Źródło: Integracja 6/2015
uproszczone znaki osób: mężczyzny, kobiety, osoby z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powstał w 1991 r. Obecnie jego zadania reguluje Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PFRON szybko stał się ogromnym wsparciem dla dopiero powstających organizacji pozarządowych. Otworzył nowe możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych i rozbudził nadzieje całego środowiska.

Zadania PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej

Zadania te obejmują:

 • Programy z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, których realizatorem są starostwa powiatowe, zaś instytucją finansującą i określającą rodzaje wsparcia jest PFRON (realizuje je także samorząd powiatowy).
 • Projekty systemowe z udziałem środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym.
 • Dofinansowanie kosztów szkoleń tłumaczy języka migowego.

1. Programy celowe PFRON:

Programy celowe PFRON stanowią uzupełnienie działań realizowanych w ramach zadań ustawowych Funduszu. Formuła programu umożliwia wyodrębnienie najważniejszych w danym czasie problemów, jak również precyzyjnie wskazuje adresatów pomocy. Pozwala to na dostosowanie wielkości i formy pomocy do wagi problemu, którego rozwiązaniu poświęcony jest dany program, a także do bieżących możliwości finansowych.

2. Dofinansowanie kosztów szkoleń języka migowego – na podstawie ustawy o języku migowym:

Osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną mogą złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tych osób.

3. Zadania zlecane organizacjom pozarządowym, których celem jest aktywizacja społeczna oraz wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych:

Od 2008 r. PFRON wspiera szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez współfinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe (w trybie konkursowym), na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. nr 29, poz. 172).

Dzięki wsparciu ze środków PFRON na terenie całego kraju m.in. jest prowadzona ciągła rehabilitacja osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach, wydawane są publikacje (czasopisma, poradniki) kierowane do osób niepełnosprawnych, organizowane są imprezy sportowe i kulturalne dla osób niepełnosprawnych.

4. Projekty systemowe służące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Projekty systemowe realizowane były przez PFRON w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja społeczna PFRON

PFRON

 • Projektowanie programów celowych PFRON.
 • Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym.
 • Dofinansowanie szkoleń tłumaczy języka migowego.

SAMORZĄD POWIATOWY

 • Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej organizacjom pozarządowym.
 • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 • Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 • Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego na wniosek osoby niepełnosprawnej.

SAMORZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej organizacjom pozarządowym.
 • Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Wybrane inne działania PFRON

Dofinansowanie paraolimipijczyków i wspieranie imprez sportowych

PFRON wspiera środowisko osób niepełnosprawnych m.in. poprzez dofinansowanie projektów dotyczących imprez sportowych czy finansowanie nagród medalistom Igrzysk Paraolimpijskich. Dofinansowuje też projekty, których celem jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, realizowane m.in. przez treningi i zawody sportowe.

Sztuka osób z niepełnosprawnościami

Od 2003 r. PFRON organizuje konkurs plastyczny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, w którym biorą udział podopieczni placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Co roku, spośród ponad 2 tys. zgłaszanych prac, przyznawane są nagrody w kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja. Nagrodzone prace są wystawiane w kraju i za granicą.

Prace magisterskie i doktorskie

Od 2003 r. nagradzane są najlepsze prace magisterskie (od 2007 r. również doktorskie) na temat niepełnosprawności. Celem konkursu „Otwarte Drzwi” jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego tematyką niepełnosprawności, upowszechnianie materiałów i zachęcanie do badań i działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dni Otwarte w ZUS

Od 2007 r. specjaliści PFRON i ZUS organizują w swoich placówkach na terenie całej Polski Dni Otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Co roku publikowany jest aktualny Informator dla osób niepełnosprawnych.

Karta Różnorodności

PFRON jest pierwszą instytucją w Polsce będącą sygnatariuszem Karty Różnorodności. To pisemna deklaracja zobowiązująca organizacje, firmy i instytucje do wprowadzenia w miejscu pracy działań antydyskryminacyjnych, promowanie różnorodności i angażowania w działania partnerów biznesowych i społecznych.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas