Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie dla żony za opiekę nad matką

05.01.2016
Autor: Mariusz

Na jakie świadczenie może liczyć moja żona, która od 1997 r. opekuje się mamą (ZUS uznał ją za trwale niezdolną do pracy, gdyż ma neurologiczny uraz mózgu po wypadku samochodowym)? Poza 1 rokiem, kiedy żona pobierała świadczenie z MOPS, które nam póżniej cofnięto, bo się zmieniły przepisy, i teraz nie mam już nic, a przecież od tylu lat nie może podjąć żadnej pracy! Proszę o informację, na jakie śwadczenia z MOPS, Urzędu Pracy lub z PFRON może liczyć, bo urzędnicy są w tym kraju niechętni do udzielania takich informacji.

Szanowny Panie,

Niestety, na podstawie niepełnych informacji trudno nam udzielić precyzyjnej odpowiedzi.

Przypuszczamy, że Żona otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne, które w myśl nowych przepisów zastąpione zostało specjalnym zasiłkiem opiekuńczym. Jednak Trybunał Konstytucyjny (TK) zakwestionował część nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekunów osób dorosłych.

W ramach realizacji postanowień TK osoby, które utraciły prawo do ww. świadczenia, mogły ubiegać się o zasiłek dla opiekuna. Zasiłek jest skierowany wyłącznie do osób, które na wskutek ww. nowelizacji utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa.

Ustawa weszła w życie 15 maja 2014 r. Od tej daty Ośrodki Pomocy Społecznej miały dwa tygodnie na poinformowanie o tej zmianie osoby, które 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby te w ciągu 4 miesięcy musiały złożyć odpowiednie dokumenty. Informacje na temat zasiłku dla opiekuna można znaleźć w artykule na naszym portalu.

Nie wiemy także, czy Żona obecnie spełnia kryteria do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie. Więcej informacji o specjalnym zasiłku opiekuńczym może Pan znaleźć na naszym portalu.

Jeśli pozostają Państwo w trudnej sytuacji materialnej, Żona może ubiegać się o zasiłek stały z MOPS. Informacje dotyczące ubiegania się o to świadczenie z MOPS może Pan uzyskać w ośrodku lub na np. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach programów realizowanych przez PFRON czy np. w ramach programu „Aktywny samorząd” nie przewidziano wsparcia dla osób opiekujących się dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas