Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy z orzeczeniem

30.12.2015
Autor: Jolanta

Do czasu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności umiarkowanej czas pracy każdego dnia wynosił 7 godzin 35 minut. Teraz, gdy mam orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej, mój dzień pracy powinien wynosić 6 godzin 35 minut?

Szanowna Pani,

Nie jest mi znana Pani wcześniejsza sytuacja, zanim zostało przyznane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Znając więcej szczegółów, mogłabym udzielić bardziej precyzyjnej informacji.

Względem sytuacji obecnej mają zastosowanie przepisy w odniesieniu do pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zatrudnionych na umowę o pracę. Według Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy wygląda następująco:

Art. 15

  1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
  2. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Art. 16

  1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:
    1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
    2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
  2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Art. 17

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Art. 18.

  1. Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w art. 15, nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Reasumując, pracownik pracujący na umowę o pracę, posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności, po przedstawianiu orzeczenia pracodawcy ma prawo do skorzystania z art. 15 ust. 2, a jego pełen wymiar dobowego czasu pracy będzie wynosić 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Z poważaniem

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas