Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bezpłatny dojazd do szkoły

30.12.2015
Autor: Barbara

Dzień dobry, czy gmina ma obowiązek zapewnić dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny dojazd do szkoły? Od jakiegoś czasu borykamy się z tym problemem – gmina ciągle wymyśla nowe wymówki. Zbliża się nowy rok i mamy nadzieję, że uda się otrzymać z gminy jakieś środki na ten cel. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w art. 17 ust. 3a nakłada na gminy obowiązek:

  1. zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
  2. zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Jak więc wynika z powyższej ustawy, bezpłatny dowóz niepełnosprawnych dzieci jest obowiązkiem gminy. W przypadku, gdy dowożenie ucznia i opieka jest zapewniona przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas