Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wniosek o orzeczenie niepełnosprawności dziecka

22.12.2015
Autor: Joanna

U mojej córki (1,5 r.ż.) po bardzo złych wynikach krwi stwierdzono sierpowatość krwinek. Mój mąż jako dziecko zdiagnozowaną miał anemię sierpowatą (dwoje rodziców miało sierpowate krwinki), natomiast nasza córka ma je tylko od jednego rodzica. Czy ta choroba kwalifikuje ją do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Szanowna Pani,

Choroba dziecka to zawsze ogromny trud i cierpienie, z którymi muszą zmagać się rodzice. Należy jednak pamiętać, że posiadanie przez nas schorzenia, choroby, niedyspozycje nie stanowią o niepełnosprawności. Jeżeli jednak w Pani ocenie, jako rodzica, choroba, która została zdiagnozowana, obciąża dziecko w takim stopniu, że potrzebuje długotrwałego wsparcia i pomocy rodzica w codziennym funkcjonowaniu ze względu na posiadaną schorzenie oraz utrudnia lub uniemożliwia jego samodzielne funkcjonowanie, ma Pani prawo złożyć wniosek o wyznaczenie komisji orzekającej o niepełnosprawności.

Jaką natomiast decyzję wyda lekarz orzekający, jak oceni stan zdrowia, potrzeby dziecka w codziennej egzystencji, jak oceni rokowania poprawy zdrowia oraz czy przyzna orzeczenie o niepełnosprawności, jest zależne tylko i wyłącznie od oceny medycznej, merytorycznej i kompetencji lekarza orzekającego.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r., określa w § 3. 1.: „Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zwanej dalej „dzieckiem”, bierze się pod uwagę:

  1. Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.
  2. Ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka.
  3. Możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.”

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 4a. 1. określa, że: „Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku”.

Zasady, procedury starania się o orzeczenie o niepełnosprawności znajdzie Pani na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas