Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc finansowa dla bezrobotnego

09.12.2015
Autor: Marzena

Jestem osobą bezrobotną poszukującą pracy, zarejestrowaną w PUP, bez prawa do zasiłku. Mam pytanie, czy przysługuje mi jakaś pomoc finansowa i gdzie – po przebytej operacji na kręgosłup?

Szanowna Pani,

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zasiłki w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) w miejscu pobytu. Możliwość uzyskania pomocy zależy m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Od 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 514 zł.

Więcej informacji dotyczących form pomocy udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej może Pani uzyskać OPS (w miejscu zamieszkania) lub znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nie wiemy, czy spełnia Pani wymagane warunki, aby ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego,
  • legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

Więcej informacji na temat uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy uzyska Pani w oddziale ZUS lub na portalu informacyjnym ZUS.

Niestety, nie napisała również Pani, czy posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z rozmaitych ulg i uprawnień, m.in. ulg w przejazdach, dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu itp. Informacje o ulgach i uprawnieniach może Pani znaleźć w dziale Poradnik na naszym portalu.

Ponieważ poszukuje Pani pracy, warto wiedzieć, że pracownicy posiadający orzeczenia o niepełnosprawności mogą korzystać z rozmaitych ulg i uprawnień. Informacje na temat uprawnień pracowników z niepełnosprawnością może Pani znaleźć na naszym portalu.

W razie dalszych pytań proponujemy kontakt z Centrum Integracja w Warszawie, tel. 831 85 82 lub e-mail: warszawa@integracja.org

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas