Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kryteria do świadczenia pielęgnacyjnego

21.12.2015
Autor: Magdalena

Jakie są kryteria do świadczenia pielęgncyjnego dla rodzica dziecka 13-letniego z cukrzycą i celiakią, które ma ciągle złe poziomy? Problem z różnymi wyjazdami ze szkoły (nauczyciele boją się brać za syna odpowiedzilności) i jak rodzic ma podjać pracę, a pani doktor praktycznie na komisji po badaniu (powierzchownym!!!!) powiedziała, że kryteria są takie, że się nie należy świadczenie. Pytam, gdzie to jest zapisane???????? Gdzie my żyjemy, że rodzic musi zostawić chore dziecko, bo ktoś obcy za nas tak decyduje?

Szanowna Pani,

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko było w trakcie nauki.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

  1. matce bądź ojcu dziecka,
  2. faktycznemu opiekunowi dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
  4. innym osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, ale z zastrzeżeniem, że same nie mogą posiadać orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności; w tym wypadku chodzi przede wszystkim o krewnych w linii prostej i rodzeństwo, chyba że ci krewni (oraz osoby wymienione powyżej) nie są w stanie zagwarantować opieki.

Osoby te mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, o ile nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej w celu zajmowania się krewnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym jej stopniu ze szczególnymi wskazaniami. Dotyczą one konieczności stałej lub długotrwałej opieki bądź pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zgodnie z przepisami, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje m.in. wtedy, gdy:

  1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  2. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Nie znamy niestety całej Państwa sytuacji, dlatego trudno jest nam precyzyjnie odpowiedzieć na Pani pytanie.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas