Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

30.12.2015
Autor: Maciej

Witam. Mam zamiar zatrudnić dwóch pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności ze stopniem umiarkowanym. Jaka jest możliwość uzyskania dofinansowania do składek ZUS lub do wypłat dla takich osób? Czy jest możliwość dofinansowania do stworzenia stanowiska pracy dla takiej osoby? Firma moja to jednoosobowa dzialałność gospodarcza prowadzona od 2 czerwca 2015 r.

Szanowny Panie,

Dofinansowaniem do wypłat dla niepełnosprawnych pracowników zajmuje się PFRON. Zgodnie z art. 26 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje na niepełnosprawnych pracowników ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz. Ewidencja zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest uzupełniana przez Fundusz na podstawie składanych co miesiąc przez pracodawców informacji, zawierających PESEL zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.

Pracownikiem, na którego przysługuje dofinansowanie, jest osoba zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy. Dofinansowanie nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia).

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:

  1. pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej;
  2. pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
  3. pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

  1. do 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  2. do 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  3. do 450 zł – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, są zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (zgodnie z art. 26a ust. 1b Ustawy o rehabilitacji).

Pracodawca może również ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub stworzenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, do wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

Informacje o dofinansowaniu do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych dostępne są na stronie PFRON.

Warto również zapoznać się z artykułem zamieszczonym na naszym portalu, gdzie wymieniono korzyści płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas