Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator ZUS - Renta z tytułu niezdolności do pracy

12.11.2015
Autor: fot. sxc hu
na białym tle znajduje się stetoskop

W ramach ZUS, wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy złożyć można po uzyskaniu orzeczenia o niezdolności do pracy.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest niezdolny do pracy,
 • ma wymagany – odpowiednio do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
 • niezdolność do pracy powstała w określonych Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 748) okresach składkowych lub nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

WAŻNE!

W przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy warunek powstania niezdolności do pracy w wymaganym okresie uważa się za spełniony, bez względu na datę powstania niezdolności do pracy – jeżeli ubezpieczony udowodnił posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny.

 1. Pojęcie niezdolności do pracy

Niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Niezdolność do pracy może być częściowa lub całkowita.

 • Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.
 • Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Stwierdzenie naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych stanowi podstwę do orzeczenia niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy nie stanowi przeszkody w podjęciu zatrudnienia w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. Orzekanie o niezdolności do pracy

Oceny niezdolności do pracy i jej stopnia dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik ZUS.

Obowiązujące przepisy przewidują dwuinstancyjność w postępowaniu orzeczniczym. Organem orzekającym w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS, natomiast w II instancji – komisja lekarska ZUS.

Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej – w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Komisja lekarska w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu dokonuje rozstrzygnięcia w formie orzeczenia.

 1. Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy może zostać przyznana na stałe lub na określony czas.

 • Renta stała przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy została uznana przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za trwałą
 • Renta okresowa przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli jego niezdolność do pracy zostanie przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS uznana za okresową, czyli mającą charakter czasowy.

Renta okresowa z tytułu niezdolności do pracy przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Nie ogranicza to uprawnień osoby niezdolnej do pracy do zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie ponownego badania w celu zmiany stopnia niezdolności do pracy.

Niezdolność do pracy jest orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu – wówczas jest ona orzekana na okres dłuższy niż 5 lat.

 1. Staż uprawniający do renty z tytułu niezdolności do pracy

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli staż, uzależniony jest od wieku osoby, w którym powstała niezdolność do pracy, i wynosi od 1 roku – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, do 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Osoby, których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 lat, muszą spełniać dodatkowy warunek, a mianowicie wymagany pięcioletni okres musi przypadać w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub dniem powstania niezdolności do pracy.

WAŻNE!

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn i jest całkowicie niezdolny do pracy – bez względu na to, czy posiada 5-letni okres składkowy i nieskładkowy w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy i bez względu na datę powstania tej niezdolności. Przy badaniu warunku udowodnienia co najmniej 25-letniego albo 30-letniego okresu, uwzględnia się wyłącznie okresy składkowe.

Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego ze względu na wiek okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania tego okresu uważa się za spełniony, jeśli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia:

 • przed ukończeniem 18 lat, albo
 • w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał – bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy – okresy składkowe i nieskładkowe.

WAŻNE!

Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony – bez względu na udowodniony okres składkowy i nieskładkowy – także w przypadku, gdy ubezpieczony stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 1. Powstanie i ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy powstaje z dniem spełnienia wszystkich wymaganych warunków, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.

Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, prawo do renty nabędzie z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubez- pieczony ponownie stał się niezdolny do pracy.

Prawo do renty ustaje:

 • gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa,
 • z upływem okresu, na jaki świadczenie to zostało przyznane,
 • z dniem, od którego z urzędu została przyznana emerytura,
 • wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.
 1. Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy zależy od:

 • wymiaru udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych,
 • wysokości zarobków wskazanych do obliczenia podstawy wymiaru renty,
 • kwoty bazowej obowiązującej w dniu nabycia prawa do renty, a także
 • stopnia orzeczonej niezdolności do pracy.

Jeżeli podstawy wymiaru renty nie można ustalić, organ rentowy ustala wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy w kwocie najniższego świadczenia.

 1. Zawieszanie i zmniejszanie renty z tytułu niezdolności do pracy

Zawieszenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub zmniejszenie tego świadczenia uzależnione jest od kwoty przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przy czym za przychód uważa się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Na zawieszenie prawa do renty lub zmniejszenie wysokości tego świadczenia wpływa osiągany przez rencistę przychód z tytułu wykonywania działalności obowiązkowo podlegającej ubezpieczeniom społecznym. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo pozarolniczą działalność.

Za przychód mający wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie renty uważa się także przychód uzyskany z tytułu służby w tzw. służbach mundurowych (policja, wojsko itd.), przychód z tytułu pracy wykonywanej za granicą.

Na zawieszenie prawa do renty oraz zmniejszenie jej wysokości nie wpływa przychód osiągnięty z tytułu świadczenia pracy w ramach wykonywania umowy nieobjętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, na przykład z tytułu wykonywania umowy o dzieło zawartej z osobą niebędącą jednocześnie pracodawcą rencisty.

Jeżeli rencista osiąga przychód:

 • nieprzekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłaszanego przez Prezesa GUS – renta wypłacana jest w pełnej wysokości,
 • przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższy jednak niż 130% tego wynagrodzenia – renta jest odpowiednio zmniejszana,
 • przekraczający 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłata renty podlega zawieszeniu w całości.
 1. Tryb postępowania o przyznanie renty z tyt. niezdolności do pracy

Postępowanie w sprawie przyznania renty wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Wniosek taki może być zgłoszony w każdej jednostce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (zgłoszenie na piśmie lub ustnie do protokołu), albo za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym (np. Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej) lub za pośrednictwem płatnika składek. Wniosek można też złożyć w polskim urzędzie konsularnym. W przypadku zgłoszenia wniosku w innej jednostce ZUS niż właściwa ze względu na miejsce zameldowania – jest on przekazany do jednostki właściwej ZUS, bowiem ta jednostka jest zobowiązana do wydania decyzji.

Wniosek może być zgłoszony za pomocą internetu przez elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Musi być opatrzony e-podpisem weryfikowanym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10) – ankietę wypełnioną przez płatnika składek,
 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6) lub formularz unijny E 207 PL w przypadku osób mających okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich UE/EFTA
 • dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe (np. świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową),
 • zaświadczenia pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) bądź legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy,
 • kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodawanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Druki potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie renty z tytułu niezdolności do pracy dostępne są nieodpłatnie w każdej jednostce organizacyjnej ZUS lub na stronie internetowej ZUS, pod adresem www.zus.pl.

Wniosek o rentę może być wycofany, nie później jednak niż do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie renty (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). Prośba o wycofanie wniosku jest skuteczna tylko wówczas, gdy została złożona na piśmie lub ustnie do protokołu.

Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy następuje w formie decyzji organu rentowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Od decyzji organu rentowego przysługuje odwołanie – za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję – do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu w organie rentowym, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze wolne jest od opłat. ZUS ma obowiązek wydać decyzję w sprawie renty w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

 1. Wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy

Rentę z tytułu niezdolności do pracy wypłaca się za dany miesiąc kalendarzowy w tym miesiącu – w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczenia.

Renta może być przekazywana osobie uprawnionej za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń, albo – na wniosek tej osoby – na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Osobie uprawnionej do renty zamieszkałej zagranicą renta może być wypłacana na jej rachunek bankowy w Polsce lub do rąk wskazanej osoby zamieszkałej w Polsce, względnie według zasad dotyczących wypłaty świadczeń, wynikających z umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

 1. O czym osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy powinny powiadomić ZUS?

Osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy zobowiązana jest powiadomić oddział ZUS, który wypłaca rentę, o:

 • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności – w tym o przychodzie osiąganym za granicą , a także o jego wysokości,
 • łącznej kwocie przychodu osiągniętego w roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego następnego roku, przy czym – dla umożliwienia sprawdzenia, czy korzystniejsze jest rozliczenie roczne, czy miesięczne – wskazane jest wykazanie przychodów osiągniętych w kolejnych miesiącach roku,
 • zgłoszeniu wniosku o emeryturę lub rentę do innego organu rentowego,
 • pobieraniu emerytury lub renty z innego organu rentowego,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • innych okolicznościach powodujących zawieszenie prawa do renty.

Logo ZUS oraz napis: materiał przygotowany we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • prawostoronny niedosluch mieszanego
  pawel
  26.08.2021, 15:11
  Wita napisze po krotko, posiadam przytepienie prawostrone ucha mieszane lecz Zus odmowil mi 4 -5 razy prawa do renty tego tytulem dzie nie doslysze na nie na ok. 25% po wypadku okolo 16 lat temu upadajac na nie na chodniku tuz przed ulica w zime jak bylo slisko, a przy zmianie pogody piszczy lub czasme jest lekka cisza a czesto to jest takarm sie z tym takie grzmolenie w nim ze wkurza mnei to czasem ale oglnie staram sie z tym zyc, lecz wiem ze bankow nalezy mi sie renta tytulem tego a ZUS mi ciagle odmawia prosze o odpowiedz co mozna w zwiazku z tym dalej zrobic, dziekuje serdecznie, pozrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Ponowne ustalenie prawa do renty
  anyone
  30.03.2021, 23:28
  Witam, kończy mi się okres wypłaty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, który dostałem na 2 lata. Jestem po wypadku komunikacyjnym i poruszam się na wózku (paraplegia). Mój stan zdrowia nie uległ poprawie lecz pogorszeniu. Pracuję na pełny etat od ponad roku zdalnie ze względu na pandemię i wyrozumiałość mojego pracodawcy co do stanu zdrowia i odległości od biura. Czy w moim przypadku zostanie mi przyznane ponowne prawo do otrzymywania renty?
  odpowiedz na komentarz
 • Całkowicie niezdolny do pracy .
  Marian
  10.12.2020, 17:45
  Złożyłem dokumenty wszystkie do renty chorobowej miałem komisję zaocznie i dostałem orzeczenie całkowicie niezdolny do pracy , czy muszę jeszcze złożyć jakiś wniosek skoro wcześniej składałem wszystkie wnioski ,przyszło mi orzeczenie bez wysokości renty .
  odpowiedz na komentarz
 • Choroba Parkinsona
  P.Krzywdziak
  02.04.2020, 00:28
  Witam. Od ośmiu lat cierpię na ch. Parkinsona. Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jak dotychczas rentę otrzymywałem na około 2 lata. Poprzednia renta kończyła się ostatniego grudnia. Wniosek który otrzymałem od zus złożyłem 16/11/19. Pierwszy termin komisji był 15 /02, kolejna 05/03.Po ostatnich dwóch komisjach właśnie otrzymałem pocztą decyzję 01/04/2020 ku mojemu zaskoczeniu przedłużono rentę do 30/09/2020. Mój stan chorobowy jest coraz gorszy, Parkinson jest nieuleczalny.Mam problemy z poruszaniem się. A ja za 5 miesiecy znowu mam udowadniać że jestem chory i potrzebuję pomocy od Państwa. Na domiar terażniejsza sytuacja epidemii, utrudniony dostęp do Neurologa. Niepewna sytuacja ekonomiczna zakładów pracy zwykłych i chronionych. Nie rozumiem lekarza orzecznika czym się sugerował podejmując taką decyzję.Czy Ja wyzdrowieję do tego czasu? Pozdrawiam Paweł Krzywdziak
  odpowiedz na komentarz
 • Swiadczenie
  Sara
  11.12.2019, 16:31
  Witam. Mój chłopak cierpi na wrodzona wadę serca. Od urodzenia miał rentę. Teraz w wieku 27 lat po komisji w ZUS dostał orzeczenie na którym jest napisanie "nie jest Pan całkowicie niezdolny do pracy". Od urodzenia przebywał pod opieką centrum zdrowia dziecka w Warszawie tam miał przeprowadzane operacje na otwartym sercu, po ukończeniu pełnoletniości pozostaje pod opieką instytutu kardiologii również w Warszawie. W sierpniu na badaniach w instytucie dowiedział się że jego wada postąpila o 10% i że w przyszłości będzie wymagal i terwencji chirurgicznej. Lekarz orzecznik otrzymał wszystkie te dokumenty i podczas komisji wysłał go na konstacje kardiologiczna do ich lekarza kardiologia, który po osluchaniu odesłał go do domu. Po tygodniu przyszla decyzja odmowna... Czy ZUS miał prawo zabrać rentę, która należy się od urodzenia ze względu na wrodzona wadę serca?
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie o decyzję
  Jaros
  20.11.2019, 12:45
  Witam. Mój tata był wcześniej na rencie. We wrześniu był na komisji, dostał orzeczenie że częściowo jest niezdolny do pracy i data jest wystawiona "od... do" czeka już dwa miesiące na decyzję i pieniądze i nic. Czy to możliwe że renta została mu zabrana?
  odpowiedz na komentarz
 • Renta
  M.Kurkowski
  08.11.2019, 10:54
  Dzień dobry mam problem z definicją mojej renty która przez lekarza orzecznika ZUS została zakwalifikowana jako : Renta Całkowicie-czesciowo nie zdolny do pracy czyli dwuczłonową gdzie np. Opieka Społeczna tłumaczy mi że to jest renta tymczasowa gdzie na legitymacji rencisty ZUS wyraźnie pisze renta bezterminowa .... Proszę o określenie tego dwuczłonowego orzeczenia...z góry dziękuję Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • 500 plus dla niepełnosprawnych
  Izabela Sułkowska
  10.09.2019, 20:57
  Jestem osobą niepełnosprawną po porodowym porażeniu mózgowym z jednostronnym niedowładem obu kończynowym z padaczką.Mam ustaloną rentę II grupa inwalidzką na stałe i przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym.Moje zdrowie od paru lat nie daje mi powrócić do pracy zawodowej,a zwykłe czynności nie wszystkie pomagają mi wykonywać domownicy.Popsuł się kręgosłup,zdrowa część ciała po prostu się eksploatuje,powstała cieśń nadgarstka,ból nóg -kolan.Czesto używam laski. Oddział ZUS poinformował mnie, że nie należy mi się dodatek choć moja renta wynosi 985.00 zł.plus 185.00 zł. zasiłku pielęgnacyjnego. Dlaczego takie osoby z rentą "IU" nie mogą skorzystać z tego dodatku,który i tak wykorzystywany byłby na rehabilitację,leki. Proszę o wyjaśnienie dlaczego tak to wygląda? Przecież w takiej sytuacji jak ja jest wiele osób,które mają renty z" IU" i maja renty na stałe z ogólnego stanu zdrowia wydane przez ZUS z lat 90- siatych i jest im na prawdę ciężko.
  odpowiedz na komentarz
 • wiek 70 lat emerytura z urzedu 670.zl.
  Hanna kubik
  11.12.2018, 16:40
  zachorowalam majac lat 27 i 6 lat pracy byl to rok 1978 dostalam rente III gr. po 10 latach dostalam rente na stale, obecnie mam 70 lat i biore emeryture z urzedu z tyt. czesciowej niezdolnosci do pracy i otrzymuje 667,zl netto. skoro mam wiek emerytalny dlaczego nie otrzymuje najnizszej emerutury.
  odpowiedz na komentarz
 • Częściowa niezdolność do pracy
  Justyna
  13.11.2018, 09:46
  Posiadam częściowa niezdolność do pracy i umiarkowany stopień niepełnosprawności . Poszłam do pracy i do końca umowy zostało mi pięć miesięcy a okazało się że jestem w ciąży . Czy pracodawca będzie płacił do urodzenia dziecka i czy należy mi się macierzyński i gdzie mam rozgłosić proszę o pomoc
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie
  Paweł
  24.10.2018, 15:07
  jeżeli renta socjalna była przyznana na trzy lata i 2.5 roku nie stanołem przed komisja czy teraz moge się starać o rente
  odpowiedz na komentarz
 • Emilia Plichta
  JAN Z GDANSKA
  17.08.2018, 14:52
  tata zglosil wniosek na rente choruje na serce i zatorowosc i jest po 2 udarach czekam ponad miesiac na komisjie i dotej pory nie ma wezwania a 1 lek ojca kosztuje okolo 500 zl i musi go brac a ma inne jeszcze leki czekam na wezwanie na komisjie poniewaz wyszed ze szpitala dostal recepty a niema zaco wykupic ja terz niemam pieniedzy zeby mu wykupic a w gdansku zus jest opieszaly im sie niechce pracowac co tak dlugo to trwa najgorszy zus a orzecznicy pracuja pod dyktando zusu skandal jedna klika
  odpowiedz na komentarz
 • Data spłaty wyrownania renty
  Beata
  13.04.2018, 15:36
  Od 18 lat przebywam na rencie z czesciowa niezdolnoscia do pracy. W dniu 29.12.27 tj ostatni dzien roboczy roku zlozylam wniosek o nowa komisje w zwiazku z pogorszeniem wzroku.W dniu 8.03.2018 lekarz orzecznik przyznal mi calkowita niezdolnasc do pracy.ZUS. splacil mi różnice swiadczenia za okres od 1.01.2018.Czy nie powinnam dostac wyrownania rowniez za grudzien tj za miesiac w ktorym zlozylam wniosek ?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy należą mi się pieniądze...
  Artur Dziatkowiec
  11.03.2018, 14:03
  Przeszedłem rozległy zawał serca (mam 41 lat) po którym przebywałem na chorobowym 182 dni następnie otrzymałem świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy tj. do 12 września 2017r po upływie tych 6 mies. złożyłem wniosek o kolejny świadczenie rehabilitacyjne. Na komisji orzecznictwa wniosek odrzucono i została przyznana mi renta za częściową niezdolność do pracy a było to w połowie pazdziernika 2017. Niestety przez niewiedze nie złożyłem wniosku o rente od razu lecz kompletowałem dokumenty(świadectwa pracy) i wniosek o rente złożyłem dopiero w styczniu 2018 roku. Pytanie jakie mam to czy renta bedzie mi się naliczać od dnia zakończenia świadczenia rehabilitacyjnego tj. od września 2017 i czy będe mógł liczyć na wyrównanie pieniężne za te miesiące czy też renta bedzie mi sie naliczac od daty złożenia wniosku. I co mam ewentualnie zrobić aby odzyskać pieniądze za te miesiące?
  odpowiedz na komentarz
 • ?
  Anna
  05.03.2018, 09:26
  Mam 25 (zaraz 26) lat, nigdy nie pracowałam na umowę o pracę, jestem w trakcie studiów magisterskich, zdiagnozowano u mnie 2 choroby przewlekłe w wieku 8 lat. Starałam się dwukrotnie o rentę. Nie dostałam. Ostatnio miałam zaostrzenie chorób, w dodatku częściowo straciłam słuch w lewym uchu po przebytym zapaleniu ucha. W teorii chciałam iść do pracy (przedszkole, szkoła), w praktyce musiałabym załatwić lewe papiery, bo jestem przygłucha. W dodatku mam obniżoną odporność i każda infekcja jest sporym zagrożeniem... Chcę ponownie składać wniosek, jednak... nie mam siły i nie bardzo wiem, jak się do tego zabrać, żeby tym razem mieć przez jakiś czas za co żyć... Pomożecie?
  odpowiedz na komentarz
 • Całkowita niezdolność do pracy
  Terakowski Sylwester
  16.02.2018, 07:15
  Jak to możliwe że ktoś kto zrzuca dwie tony węgla do piwnicy, pare dni później zrzuca sąsiadce węgiel do komórki oczywiscie odpłatnie, ktos kto studiuje i gra w jakimś zespole rockiwym na perkusji. Ktos kto świetnie egzystuje sam bez opieki na 100 metrowym mieszkaniu jest uznany za całkowicie niezdolnego do pracy???
  odpowiedz na komentarz
 • jak przetrwać?
  Mat
  15.02.2018, 16:20
  Zachorowałem po trzydziestym roku życia, okresów składkowych miałem 6 lat, dostaję rentę, raz całkowita raz częściowa niezdolność do pracy- zależy od zdrowia, teraz będzie całkowita. Jak mam przeżyć za 1130 złotych miesięcznie mając na utrzymaniu dom, samochód i rybki w oczku wodnym????? A tak na poważnie to śmiesznie małe są te renty.
  odpowiedz na komentarz
 • Zmiana etatu a utrata renty
  Monika
  13.10.2017, 21:30
  Witam,mam 35 lat posiadam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy na czas określony jeszcze przez rok, rentę mam przyznawaną od 15 lat zawsze na czas określony czasem na 3 lata,czasem na 4 lata,choroba która mi doskwiera to astma oskrzelowa,pracuje na 3/4 etatu jako sprzątaczka w biurze i tu moje pytanie pracodawca chciałby zamienić mi umowę na caly etat i nie wiem czy się zgodzić poniewż obawiam sie o utratę renty,czy na najbliższej komisji w zusie lekarz orzecznik moze wydać negatywne orzeczenie jesli bede pracowac na pelnym etacie?Bardzo proszę o odpowiedź , dziękuję.
  odpowiedz na komentarz
 • Ile na łapę
  Olo
  26.09.2017, 12:31
  Wysokość renty inwalidzkiej wynosi patol brutto.
  odpowiedz na komentarz
 • renta stala
  grudniewski
  25.07.2017, 13:24
  mam stwardnienie rozsiane jestem na rencie 7 lat jestem calkowicie niezdolny do pracy i wymagam opieki 24 godz. na dobe Kiedy dostane rente na stale
  odpowiedz na komentarz
 • lekarze orzecznicy ZUS olsztyn
  Agnieszka Justyna Zalewska
  02.08.2016, 20:47
  Moja pierwsza hospitalizacja odbyła się w Warszawie (IPiN)na przełomie 1995/1996. Przedtem nigdy nie byłam na komisji lekarskiej ZUS. Rentę zawdzięczam doktor Iwonie Maślance zam. Olsztyn ul.Wyszyńskiego 4 (895330407)obecnie na emeryturze. Kolejną rentę otrzymałam dzięki doktor Barbarze Bienieckiej, która wtedy była lekarzem orzecznikiem ZUS, a u której leczyłam się prywatnie tak jak u doktor Maślanki.Zachorowałam we wrześniu 1992.
  odpowiedz na komentarz
 • renta inwalidzka stopień znaczny niepełnosprawność intelektualna
  Agnieszka Justyna Zalewska
  02.08.2016, 17:43
  Ja bardzo proszę o informacje-jaki jest podatek od renty inwalidzkiej niepełnosprawność intelektualna stopień znaczny. Rentę tę otrzymałam 2.12.99. Przedtem utrzymywałam się z renty inwalidzkiej niepełnosprawność intelektualna stopień umiarkowany.Otrzymałam ją w 1994. Leczę się od września 1992. Przedtem skończyłam liceum i pracowałam trzy miesiące we Francji. Urodziłam się w 1972.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas