Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna a praca

10.11.2015
Autor: Katarzyna

Mam przyznaną od niedawna rentę socjalną w związku z chorobą psychiczną. Mój stan zdrowia poprawił się jednak na tyle, że chciałabym spróbować podjąć pracę, wymagającą poprawnego myślenia i będę musiała to zgłosić w ZUS. Czy w związku z tym istnieje ryzyko utraty renty socjalnej (mam orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy)?

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby uznane za niezdolne do pracy i otrzymujące z tego tytułu rentę socjalną mogą być zatrudnione. Wynika to z art. 13 Ustawy o rentach i emeryturach z FUS, który mówi:

„Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy”.

Oznacza to, że osoba z niepełnosprawnością może pracować u każdego pracodawcy. W przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy (umowy o pracę), osoba z niepełnosprawnością może zostać zatrudniona, o ile uzyska pozytywną opinię lekarza medycyny pracy na temat zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Natomiast przy podejmowaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych nie ma konieczności uzyskania ww. zaświadczenia.  

Warto pamiętać, że osoba pobierająca rentę socjalną, jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nią opiekę prawną lub faktyczną są obowiązani niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomienie to powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę.

Prawo do renty socjalnej jest zawieszane za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Od 1 września 2015 r. jest to kwota 2698,50 zł brutto.

W myśl ww. przepisów podjęcie zatrudnienia nie jest podstawą do odebrania prawa do renty socjalnej. Jednak obecnie renty socjalne zwykle przyznawane są na czas określony, zatem nie można przewidywać, czy po upływie ważności dotychczasowego orzeczenia wydane będzie kolejne.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas