Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odpłatność za pobyt w środowiskowym domu samopomocy

28.10.2015
Autor: Paulina

Witam. Piszę z pytaniem, ponieważ w GOPS, do którego przynależymy, nie mogę uzyskać konkretnej informacji. Moja siostra jest osobą niepełnosprawną, ma grupę inwalidzką, otrzymuje rentę w wys. ok. 600 zł oraz zasiłek opiekuńczy, została przyjęta do Domu Środowiskowego, ale musi uiszczać opłatę w wys. 158 zł (zgodnie z wyliczeniami GOPS) za pobyt miesięcznie, gdyż dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Rodzice utrzymują się z gospodarstwa rolnego i stąd pytanie, czy gmina, GOPS ma prawo do przychodu osoby niepełnosprawnej dodawać dochód wszystkich członków rodziny, tj. rodziców oraz brata i siostry, co skutkuje przekroczeniem kryterium dochodowego? Dodam, iż ta kwota odpłatności co roku jest coraz wyższa.

Szanowna Pani,

W związku z miesięczną odpłatnością za usługi świadczone w ośrodku, czyli Środowiskowym Domu Samopomocy, odpowiedzi należy szukać w ustawie o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004 r. Rozdział 1. Zasiłki i usługi.

Art. 51b ust. 1 czytamy:

  1. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2.
  2. Odpłatność za usługi całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 70% dochodu osoby korzystającej z usług, proporcjonalnie do okresu jej pobytu.
  3. Odpłatność, o której mowa w ust. 1 i 3, nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika, o której mowa w art. 51c ust. 3, wyliczona dla ośrodka wsparcia, w którym osoba przebywa.

Jeżeli ma Pani wątpliwość co do kryterium dochodowego, które jest rozpatrywane w ustalaniu odpłatności za pobyt i usługi Pani siostry w Środowiskowym Domu Samopomocy, proszę skierować pisemne zapytanie do GOPS. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązani do udzielenia wyjaśnień.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas