Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie wydane w Niemczech - stopień niepełnosprawności 80

15.09.2015
Autor: Krzysztof

Od maja 2015 żyję w Polsce i świadczenia otrzymuję z ZUS-u - emerytura/renta. W jaki sposób dochodzić uprawnień? Jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową, chorobą neurologiczną, mam poważną wadę mowy. Czy niemieckie orzeczenie będzie ważne w Polsce?

Szanowny Panie,

W prawie Unii Europejskiej brak jest regulacji dotyczących wzajemnego „przekładania” orzeczeń o niepełnosprawności między krajami członkowskimi. Systemy orzekania o niepełnosprawności we wspomnianych krajach są niejednolite, a każde państwo stosuje własne kryteria orzekania o niepełnosprawności. Wobec powyższego osoba, legitymująca się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, wydanym przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, nie może być traktowana, w świetle przepisów prawa polskiego, jak osoba niepełnosprawna.

Zatem Pańskie orzeczenie o niepełnosprawności wydane w Niemczech nie jest ważne w Polsce. W celu uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej powinien Pan uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) właściwym ze względu na miejsce pobytu. Do czytelnie wypełnionego wniosku (można go otrzymać w  PZON lub na stronie internetowej) należy dołączyć:

  1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
  2. poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.),
  3. inne dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Więcej informacji o orzekaniu do celów pozarentowych znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas