Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przyznanie grupy inwalidzkiej

11.09.2015
Autor: Natalia

Witam ;) W prawym oku mam wadę minus 10 dioptrii i astygmatyzm 3.75 dioptrii, natomiast w lewym oku minus 7.5 dioptrii i astygmatyzm 2.75. Wada cały czas postępuje przy wieku 27 lat. Poza tym zdiagnozowano u mnie „podwichnięcie soczewek”, więc nie kwalifikuję się na żadną operację korekcji wzroku. Czy spełniam warunki, aby się ubiegać o przyznanie mi grupy inwalidzkiej?

Szanowna Pani,

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze:

  1. do celów rentowych (ZUS)

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy należy złożyć w oddziale ZUS.

Więcej informacji o rencie z tytułu niezdolności do pracy znajdzie Pani na stronie internetowej ZUS.

  1. do celów pozarentowych (Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności – PZON)

Wniosek o wydanie orzeczenia należy złożyć w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Więcej informacji o orzekaniu do celów pozarentowych znajdzie Pani na naszym portalu.

Niestety, nie sprecyzowała Pani, czy chciałaby Pani uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czy orzeczenie do celów rentowych. Wniosek należy złożyć do odpowiedniego organu, tj. albo Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, albo do oodziału ZUS. W żadnym z ww. systemów orzekania nie ma sformułowanego wprost katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania orzeczenia. Orzeczenie wydawane jest na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej oraz oceny stanu zdrowia pacjenta, dokonanej przez lekarza orzecznika. Dlatego nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy otrzyma Pani orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas