Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renty rodzinna i socjalna a praca

11.09.2015
Autor: Monika

Czy mając rentę socjalną (z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy) i rentę rodzinną (1620,03 zł) mogę podjąć pracę? Jeżeli tak, to ile mogę dorobić?

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami, prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Od 1 września 2015 r. jest to  2698,50 zł. Ww. kwota ulega zmianie raz na kwartał. Osoba pobierająca rentę socjalną, jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad osobą pobierającą rentę socjalną opiekę prawną lub faktyczną są obowiązani niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Szczegółowe informacje dotyczące zawieszania prawa do renty socjalnej znajdzie Pani w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl.

Polecamy także „Informator ZUS” na naszym portalu, poświęcony rencie socjalnej.

Emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną, do której uprawniona jest jedna osoba, zmniejsza się o kwotę przekroczenia przychodu, tj. kwotę stanowiącą różnicę między osiąganym przychodem a progiem zarobkowym, określonym wskaźnikiem 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Więcej informacji o zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń pracujących rencistów znajdzie Pani na stronie internetowej ZUS.

Zatem może Pani osiągać przychód niepowodujący zawieszenia renty socjalnej. W przypadku przekroczenia ww. kwoty renta socjalna zostanie zawieszona.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas