Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga na przejazd pociągiem z dzieckiem

18.09.2015
Autor: Agnieszka

Często jeżdzę z dzieckiem na konsultacje i zabiegi lecznicze do innych miast koleją. Moje dziecko jest niepełnosprawne. Czy jeżeli jadę z dzieckiem na wizytę kontrolną, zawsze muszę mieć zaświadczenie od lekarza i czy przysługuje nam ulga na przejazd?

Szanowna Pani,

Określone ulgi i uprawnienia dotyczące przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego określa Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

W przytoczonej przez Panią wypowiedzi mamy do czynienia z dwoma rodzajami ulgi na przejazdy określone przez ww. ustawę:

 1. ulga dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uczęszczającej do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia - 78 proc. ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi, ekspresowymi EC, IC PKP (tylko w 2. klasie) na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • ośrodka rehabilitacji,
 • domu pomocy społecznej,
 • zakładu opieki zdrowotnej,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • ośrodka wsparcia

i z powrotem;

 1. ulga dla rodziców/ opiekunów dla określonych w pkt. 1 dzieci - 78 proc. ulgi na przejazdy pociągami dla jednego z rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:

 • przedszkola,
 • szkoły,
 • szkoły wyższej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • placówki oświatowo-wychowawczej,
 • specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • specjalnego ośrodka wychowawczego,
 • ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,
 • domu pomocy społecznej.

Więcej informacji na temat ulg i uprawnień w transporcie kolejowym znajdzie Pani na naszym portalu.

Pyta Pani również o dokumenty poświadczajace uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (w Pani przypadku jest to kolej). Dokumety te zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

W przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, korzystającej z 78% ulgi, będzie to:

 1. dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
 • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
 • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
 • legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;
 1. dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.
 1. Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w ust. 1, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
 • termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
 • potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Z kolei w przypadku rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, korzystających z 78% ulgi, dokumentami wymaganymi w przypadku ewentualnej kontroli będą:

 1. dokumenty dziecka określone w § 4 ust. 1 i 2 - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;

 2. zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w § 4 ust. 2 - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas