Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przysługujące ulgi, dofinansowania do firmy

18.09.2015
Autor: weronika

Szanowni Państwo, w lipcu obroniłam mgr-a, czyli uzyskałam wykształcenie wyższe. Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (L-03). W związku z ogromnym bezrobociem w najbliższym otoczeniu (Radom), pragnę zapytać: czy przysługują mi jakieś ulgi bądź dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Jak się za to wziąć? Gdzie się udać?

Szanowna Pani,

Osoby z niepełnosprawnością, rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub ją prowadzące, mogą ubiegać się o:

  1. Dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Środki te można otrzymać jeżeli:
  • nie otrzymało się bezzwrotnych środków publicznych na ten cel,
  • jest się zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Kwotę dotacji określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby z niepełnosprawnością). Osoba z niepełnosprawnością, zainteresowana otrzymaniem takiej pomocy, powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, z którego również pobiera druk wniosku do wypełnienia.

  1. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może być przyznane osobie z niepełnosprawnością prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Pomoc ta może być przyznawana osobie z niepełnosprawnością, prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, jeżeli:

  • nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona,
  • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez okres 24 miesięcy od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Osoba z niepełnosprawnością ubiegająca się o taką pomoc powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub położenia gospodarstwa rolnego (własnego lub dzierżawionego).

  1. Kolejnym rodzajem pomocy, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością, prowadzące działalność gospodarczą, jest refundacja składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku refundacji składek na ubezpieczenia społeczne organem udzielającym pomocy jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w przeciwieństwie do wyżej omówionych form pomocy wsparcie w formie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne ma charakter obligatoryjny.

Warunkiem dokonania przez Fundusz refundacji jest opłacenie należnej składki na ubezpieczenia społeczne terminowo i w pełnej wysokości.

Wniosek o wypłatę refundacji składek osoba z niepełnosprawnością powinna składać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych co miesiąc, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca przekazuje wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku, jakkolwiek dopuszczalne jest również przekazanie wniosku w formie dokumentu pisemnego. Fundusz w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Informacje dotyczące zakładania działalności gospodarczej może Pani znaleźć także m.in. na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas