Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do działalności gospodarczej

10.08.2015
Autor: Paulina

Dzień dobry, mam pytanie oraz prośbę o poradę. Myślimy o założeniu własnej działalności, pobierając dofinansowanie, jeśli się uda. Jak to wszstko pokierować, aby dla nas wyszło korzystnie? Dzisiaj również złożyliśmy wniosek o przyznanie grupy inwalidzkiej. Na kogo najlepiej założyć działalność? Pozdrawiam, Paulina

Szanowna Pani,

Osoby z niepełnosprawnością, rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub ją prowadzące, mogą ubiegać się o:

  1. Dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Środki te można otrzymać, jeżeli:
  • osoba niepełnosprawna nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel,
  • osoba niepełnosprawna (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)  jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Kwotę dotacji określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby niepełnosprawnej). Osoba niepełnosprawna, zainteresowana otrzymaniem takiej pomocy, powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, z którego również pobiera druk wniosku do wypełnienia.

  1. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może być przyznane osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne dofinansowanie do wysokości 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Pomoc ta może być przyznawana osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, jeżeli wnioskodawca:

  • nie korzystał z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona,
  • nie otrzymał bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadził tę działalność co najmniej przez okres 24 miesięcy od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o taką pomoc powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub położenia gospodarstwa rolnego (własnego lub dzierżawionego).

  1. Kolejnym rodzajem pomocy, z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, jest refundacja składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku refundacji składek na ubezpieczenia społeczne organem udzielającym pomocy jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w przeciwieństwie do wyżej omówionych form pomocy wsparcie w formie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne ma charakter obligatoryjny.

Warunkiem dokonania przez Fundusz refundacji jest opłacenie należnej składki na ubezpieczenia społeczne terminowo i w pełnej wysokości.

Wniosek o wypłatę refundacji składek osoba niepełnosprawna powinna składać do Funduszu co miesiąc, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca przekazuje wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku, jakkolwiek dopuszczalne jest również przekazanie wniosku w formie dokumentu pisemnego. Fundusz w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Informacje dotyczące zakładania działalności gospodarczej może Pani znaleźć także m.in. na naszym portalu.

Decyzje dotyczące zakładania działalności gospodarczej, biznesplanu itp. musicie jednak podjąć Państwo samodzielnie, po uzyskaniu wszelkich dostępnych informacji.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas