Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Mieszkanie dla niepełnosprawnych

17.07.2015
Autor: izabela

Gdzie można składać wniosek o mieszkanie dla niepełnosprawnych?

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych należy do zadań każdej z gmin, która jest zobowiązana do zapewnienia osobom o niskich dochodach lokali socjalnych i zamiennych  Zasady przyznawania mieszkań z zasobów gminnych są określone w uchwałach poszczególnych miast/gmin. Zatem należy zapoznać się z chwałą rady miasta lub gminy, by dowiedzieć się, kto może się ubiegać o przydział lokalu z zasobów lokalnych. W dyspozycji gmin znajdują się lokale: zamienne, socjalne i komunalne.

Natomiast pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Wszelkie informacje dotyczące ubiegania się o lokal z zasobów gminy można uzyskać w urzędzie miasta/gminy w miejscu zamieszkania.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas