Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator ZUS - Renta socjalna

07.07.2015
Autor: Artykuł powstał we współpracy z ZUS, fot. sxc.hu
Źródło: Integracja 2-3/2015
Portfel z banknotami 100-złotowymi

Komu przysługuje renta socjalna? Jak ją uzyskać? Jaka jest jej wysokość? Kiedy następuje jej zawieszenie? Przeczytaj nasz poradnik, przygotowany wspólnie z ZUS, w którym tłumaczymy zasady przyznawania renty socjalnej.

AKTUALIZACJA: 22.06.2017

Na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej [Dz.U. z 2013 r. poz. 982] organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W szczególnych przypadkach renta ta jest wypłacana także przez inne organy emerytalno-rentowe, np. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).


Przeczytaj też więcej o orzecznictwie w ZUS.


Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobie, która jest:

 • pełnoletnia oraz
 • całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  • przed ukończeniem 18. roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobą pełnoletnią jest osoba, która ukończyła 18 lat. Za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 18. roku życia.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS na zasadach i w trybie określonych w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl tej ustawy za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przy ocenie prawa do renty nie jest istotne, kiedy powstała całkowita niezdolność do pracy, lecz to, aby niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu, które powstało w wymienionych wyżej okresach.

Renta może być przyznana na stałe (jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała) lub na wskazany okres (jeśli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa). Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań do odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu, niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat.

Renta socjalna jest świadczeniem, którego przyznanie i pobieranie jest uzależnione od zamieszkania osoby uprawnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Renta socjalna przysługuje także osobom, które przebywają czasowo za granicą (np. w celu nauki, pobytu u rodziny).

Komu nie przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna nie przysługuje osobie, która:

 • ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
 • jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności – za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty) przez jednostkę organizacyjną ZUS lub przez inny niż ta jednostka organ emerytalno-rentowy (np. KRUS), w wysokości przekraczającej 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych lub – jako współwłaściciel – ma udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.

WAŻNE! Osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, samotnie gospodarującej, nieposiadającej innego przychodu i niemającej prawa do renty rodzinnej, która jest właścicielem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego), której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub która jest najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego albo stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, może być wypłacane 50 proc. kwoty renty socjalnej, jeżeli zobowiąże się pisemnie, że z kwoty tej będzie dokonywała opłat z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), a w lokalu (domu jednorodzinnym) nie przebywają inne osoby.

Wysokość renty socjalnej

Wysokość renty socjalnej uzależniona jest od wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Stanowi ona 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta podlega podwyższeniu corocznie od 1 marca. Obecnie, od 1 marca 2017 roku renta socjalna wynosi 840,00 zł brutto.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o rentę socjalną jest jednocześnie uprawniona do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przysługuje jej prawo do obydwu tych świadczeń.

Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekraczać 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2017 roku wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1000,00 zł, a zatem 200 proc. tej kwoty to 2000,00 zł.

W przypadku jednak gdy łączna wysokość tych dwóch świadczeń przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, obniżeniu podlega wysokość renty socjalnej.

Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zawieszenie prawa do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym uzyskany został przychód.

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Od przychodów tych nie jest wprawdzie odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, jednak podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływa także inny przychód zaliczony do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu również w przypadku osiągania przychodów za granicą.

Za przychód uważa się też kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca rentę socjalną jest obowiązana do przedstawienia zaświadczenia albo oświadczenia określającego kwotę przychodu. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej

Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego albo na wniosek innej osoby lub kierownika ośrodka pomocy społecznej, działających za zgodą osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego. Zgoda musi być wyrażona na piśmie lub ustnie do protokołu.

Wniosek o rentę socjalną zgłasza się w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy (zgłoszenie na piśmie lub ustnie do protokołu), albo za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym (np. Poczty Polskiej SA lub firmy kurierskiej). Wniosek można też złożyć w polskim urzędzie konsularnym. W razie zgłoszenia wniosku w jednostce ZUS – jest ona zobowiązana do przekazania jednostce właściwej ZUS.

Organ rentowy – po stwierdzeniu, że osoba ubiegająca się o rentę socjalną udowodniła okoliczności niezbędne do ustalenia prawa do tego świadczenia – kieruje tę osobę na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie renty socjalnej.

ZUS ma obowiązek wydać decyzję w sprawie renty socjalnej w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Wypłata renty socjalnej

Rentę socjalną wypłaca się za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności:

 • osobie uprawnionej – za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń albo na wniosek tej osoby – na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • opiekunowi prawnemu lub faktycznemu osoby uprawnionej – do rąk opiekuna, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń, a na wniosek opiekuna prawnego – na jego rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Opiekunowi faktycznemu wypłaca się rentę tylko do rąk własnych (nie ma możliwości wypłaty renty na jego rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej).

O czym osoby pobierające rentę socjalną powinny powiadomić ZUS?

Osoba pobierająca rentę socjalną, jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca opiekę prawną albo faktyczną nad osobą uprawnioną do renty socjalnej zobowiązana jest powiadomić jednostkę organizacyjną ZUS o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo do renty socjalnej i jej wysokość, w tym o:

 • osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej,
 • pobycie w areszcie tymczasowym lub odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • nabyciu lub objęciu w posiadanie samoistne lub zależne nieruchomości rolnej oraz o powierzchni użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
 • nabyciu prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej – przyznanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalno-rentowy, albo o nabyciu prawa do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego,
 • nabyciu prawa do świadczenia przedemerytalnego,
 • nabyciu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • pobieraniu świadczenia rentowego z instytucji zagranicznej,
 • wyjeździe za granicę z wyjątkiem pobytu czasowego za granicą (renta socjalna nie przysługuje osobie, która zamieszkuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • zmianie adresu zamieszkania, numeru rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Materiał przygotowany we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Kontynuacja renty
  Joanna R.
  14.05.2020, 19:00
  Ile wcześniej można złożyć wniosek o kontynuację renty socjalnej? I ile wazne jest zaswiadczenie o stanie zdrowia od lekarza?
  odpowiedz na komentarz
 • Wysokość renty socjalnej i dochód
  K. Borowska
  08.12.2019, 22:49
  W jakiej wysokości jest obecnie wypłacana renta socjalna, chodzi mi o kwot netto i ile można zarobić, również netto, by nie utracić renty socjalnej?
  odpowiedz na komentarz
 • renta socjalna
  ELŻBIETA GORZKOWSKA
  14.11.2019, 18:46
  witam nawet nie wiem od czego zacząć.jako bezrobotny od delegowany do prac społecznych w gminie niestety poważnie zachorował leczenie trwa już 6 miesięcy w tym czasie UP wyrejstrował męża i nie posiada żadnego ubezpieczenia posiada ożeczenie o niepełnosprawności całkowitej niezdolności do pracy GOPS ubezpieczył męża na 3 miesiące leczenie jest długie i w ostatnich 5 latach był jako bezrobotny bez prawa do zasiłku czy w tej sytuacji mąż może otrzymać rętę socjalną
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalna
  Hanna
  19.10.2019, 16:58
  Mój syn zachorował na ostatnim roku studiów , w wieku 26 lat . Czy może ubiegać się o rentę socjalną? A jeżeli nie,to o jaką pomoc może się starać?
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalne
  Aleksandra Ostrowska
  01.10.2019, 13:56
  Witam czy osoba która posiada stopień umierkowany i pracuje należy jej się renta socjalna
  odpowiedz na komentarz
 • EPILEPSCJA LEKO OPORNA KOD 06E
  ZUCHOWICZ BOGUSŁAW
  13.08.2019, 15:00
  NA TĄ CHOROBĘ CHORUJE OD 13 LAT W WIEKU 28 LAT ZUS W OLSZTYNIE ZABRAŁ MI RENTĘ W EŁKU SĄD PODTRZYMAŁ ZŁOŻYŁEM APELACJE DO BIĄŁEGOSTOKU I NIC TO NIE DAŁO TYLKO POWIEDZIAŁ JAK CHCE ROBIĆ APELACJE DO WARSZAWY TO MUSZĘ WYNAJĄĆ ADWOKATA NA KTÓREGO MNIE NIE BYŁO STAĆ TERAZ MAM 42 LAT CHOROBA SIĘ UTRZYMUJE A RENTY NIE MAM TYLKO PRZYKROŚĆ OD LUDZI ŻE TO JEST ALKOCHOLOWA.
  odpowiedz na komentarz
 • Witam
  Wojtek
  03.08.2019, 11:30
  Jak mogę sprawdzić w sieci, na stronie ZUS, od kiedy pobieram świadczenie renty. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Czy z lekkim stopniem niepełnosprawności mogę dostać rentę??
  Dominika Barańska
  22.06.2019, 01:53
  Witam mam takie zapytanie czy jak jestem częściowo niezdolna do pracy to czy mogę się ubiegać o jaką kolwiek rentę??
  odpowiedz na komentarz
 • To tylko przepisy
  Olga
  01.04.2019, 15:15
  To tylko przepisy tu co piszę to wszystko ładnie . Ale jak człowiek idzie do lekarza konsultanta ZUS to pierwsze pytanie czy się już szukało jakieś pracy? Od dziecka choruje na wodogłowie. W 2013 stawałam na komisję w ZUS i dostałam rentę na 5lat. W listopadzie 2018 wysłałam papiery i dostałam wezwanie tym razem do lekarza konsultanta ZUS. Renta została przyznana okres 11 miesięcy. Bo byłam 2 miesiące po operacji . A wiadomo że wodogłowie to nie jest choroba która da się wyleczyć . Żebym miała i mogła pracować to bym wogule nie składała tych papierów.
  odpowiedz na komentarz
 • renta z powodu błędu w sztuce lekarskiej-amputacja lewej nogi
  Janusz Lewandowski
  07.03.2019, 10:01
  Z informacji z mopsu w Elblągu otrzymałem odpowiedż iż mogę otrzymać rentę jeżeli podam zarobki moich dzieci oraz ich mężów!! czy jest prawidłowo?,bo moim zdaniem jest to nonsens.Bo co mają do tego dzieci? A gdzie opieka ze strony Państwa.Proszę o odpowiedż na maila.
  odpowiedz na komentarz
 • czy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprważności lekkim dostane rentę socjalną
  Mentel
  18.01.2019, 14:30
  orzeczenie niepełnosprważności stogień lekki dostane rente socjalną
  odpowiedz na komentarz
 • Czy należy sie renta socjalna z zusu.
  Kopańsk
  04.11.2018, 19:21
  Moja mama jest osoba niepełnosprawna od 61 roku i tylko bedzie miała zasiłek pielęgnacyjny .Bo z mopsu przekracza jej dochod.A w grudniu tego roku skonczy 70 lat .
  odpowiedz na komentarz
 • Renta
  Kamil
  15.09.2018, 21:42
  Witam mam 22 lata jestem po wypadku samochodowym i mam problemy z poruszaniem się i nie mogę ani dźwigać Ani za długo siedzieć bo mam nacisk na nerwy w kregosupie i od razu mnie wszystko boli aktualnie pracuje jako taxi i płace pełny zus w czasie wypadku nie byłem ubezpieczony czy teraz mogę starać się o rentę czy obniżony zus?
  odpowiedz na komentarz
 • czy renta socjalna należy się przy stopniu umiarkowany
  serce
  24.08.2018, 17:47
  Renta socjalna przy stopniu umiarkowanym należy się
  odpowiedz na komentarz
 • zabrana renta socjalna
  JAN Z GDANSKA
  06.06.2018, 15:11
  jakim cudem zabrano zonie rente socjalna jesli jako dziecko byla chora na bakteryjne zapalenie muzgu ma durze uszkodzenia bo zapominala wszystko i zapomina do dzis byla pzez zaburzenia pamieci zkierowana do szkoly specjalnej tam szkole ukonczyla w wieku 17 lat poctawowa a raczej ja juz niechcieli trzymac bo terz byla czasami agresywna byla leczona u nelrologa i psychatri miala tok nauczania w domu bo wyszla i juz niemogla trafic ani do domu ani do szkoly i psychatra zalecil nauczanie w domu dotego jeszcze miala zapalenie rejmaidowe kosci co widac do dzis miala rente socjalna z jakiego powodu wyzdrowiala mama jej pobierala zasilek na nia pielegnacyjny i ine pieniadze bo niemogla pracowac ale z ojcem tak zrobili by ktos zawsze byl zniom ona miala wipisy ale gdzies zgubila niewiem co zrobila z wypisamy z oddzialu nelrologicznego ani z psychiatrycznego niemorze ta chora sobie przypomiec jezdzilem po szpitalach pojechalem na ulice walowa do przychodni psychatrycznej ppppppytac o papiery juz nie maja skandal burdel w posce niszcza dokumentacjie medyczna a powini byc archiwa na bzdury jak ipn maja archiwa a medyczne nie tylko zostalo jej swiadectwo ze uczeszczala do specjalnej szkoly a wypisy szlak trafil co mam zrobic gdzie moge oddac zone bo nawet z emerytury mojej nie wystarczy mi na jej leki i moje i oplaty najlepiej bym ja oddal bo poco mi klopot i jeszcze mam sie wykanczac i ja utrzymywac jak nawet bede mial te 1500 emerytury to ledwo na jedzenie dla mnie starczy a jej nie dam rady utrzymacja wrescie otpoczne bo z chorym to utrapienie zadne pieniadze nie wrucom mi zdrowia jakie stracilem ealcze o rente socjalna w sadzie ale najlepiej bym oddal im rente i niech ja biora mam dosc
  odpowiedz na komentarz
 • Jan cichocki
  JAN Z GDANSKA
  06.06.2018, 14:41
  zusy oszukuja moja zona od dziecka chorowala mama jej pobierala zasilek pielegnacyjny na nia ona uczeszczala do szkoly specjalnej w gdansku zona od wczesnego dziecinstwa byla niepelnosprawna po zapaleniu muzgu bakteryjnym ma do dzis klopoty z pamieciom miala terz indywidualny tok nauczania w domu przez psychatrow i nastare lata zabrano jej rente socjialna przez wyprowadzki zagubila wypisy ze szpitali bylem zeby odzyskac bo byla pod kontrola psychatryczna w przychodni na ulicy walowa gdansk a tam dokumentacji juz niema w szpitalu w akademi bylem medycznej tam terz nie ma wiec gdzie sie podzialy archiwa medyczne skandal ze wpolsce niszcza dokumentacjie a wiadomo ze chory morze zagubic co mam zrobic gdzie szukacjedynie ma zaswiadczenie ze w wieku do 17 lat uczeszczala do szkoly specjalnej po 17 roku zycia ja przepuscili na prozbe bo wszystko zapominala i co mam zrobic byla do 2009 roku na rencie socjalnej a teraz jej zabrano ma 62 lata i ma isc do pracy to zapomi isc do pracy albo pujdzie w odwrotnym kierunku 2 razy policja ja przywiozla bo zapomiala gdzie mieszka tak jest od dziecka
  odpowiedz na komentarz
 • Zawarcie ,zwiazku
  Hadiak
  06.06.2018, 11:28
  Czy rente wtrzymuje prosze,o odp listowne magdalalena hadiak 7901116067
  odpowiedz na komentarz
 • Renta Sociana
  Ania Borys
  11.04.2018, 16:34
  Czy osoba która ma częściowa niezdolność do pracy też może pobierać renta socjalna bo mi było muwiono w MOPS . Ania
  odpowiedz na komentarz
 • do całeo polski
  PIOTREK DURASZEWICZ
  30.03.2018, 14:53
  draczeko zus nieprzyznaie rety o umiarkowanym stopniem niepełnosprawność ja jusz trzy razy sie starałem i nic bo moge is dopracy tak powiedzał doktur z zusu zeby on przeszet tyle chorub co ia to by wiedzał
  odpowiedz na komentarz
 • to państwo jest chore
  asdfg
  26.03.2018, 18:34
  Mam MPD od urodzenia. Przepracowałem jak do tej pory 22 lata na umowę o pracę. Orzeczenie z lat 90', II grupa, wskazania do zatrudnienia: stanowisko specjalne. Byłem dzisiaj w ZUSie i: 1. Nie mogę się ubiegać o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ moja choroba zaistniała od urodzenia, czyli moja niezdolność do pracy NIE powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 2. Nie mogę się również starać o rentę socjalną, ponieważ nie mam orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. 3. Jeśli na komisji uznają, że mam tylko częściową niezdolność do pracy to w przypadku pogorszenia się mojego stanu zdrowia nie będę mógł otrzymać od ZUSu świadczeń, które by mi się należały w momencie nie posiadania tego orzeczenia :-). 4. Jeśli jednak zostanie orzeczona moja niezdolność do pracy to będę mógł się starać o rentę socjalną i będę mógł również podjąć pracę do kwoty 70% średniego wynagrodzenia za kwartał br. ;-) 5. Jeśli jesteś niepełnosprawny od urodzenia, to od urodzenia, aż do śmierci jesteś w czarnej dpuie. 6. Co za iodici wymyślają te durne przepisy.
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci
  Ewelina
  12.03.2018, 19:40
  Witam mam 28 lat dostan grupę inwalidzka ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracowałam tylko 3 lata na umowę zlecenie czy mam szanse na jakaś rentę z ZUS ?
  odpowiedz na komentarz
 • Witam
  Ela
  24.02.2018, 10:13
  Córka ma przyznawany zasiłek opiekuńczy czy gdy w wieku 18 lat otrzyma rentę ten zasiłek już nie będzie przyznawany?
  odpowiedz na komentarz
 • Marek
  marek
  21.02.2018, 12:08
  Witam. Mam rentę socjalną od 18-tego roku życia , obecnie mam 31 lat. Pytanie moje jest takie? styczen wyplaty okolo 2350 zl ale z wyplata styczyniowa byl wyplacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop dlatego jest troche wyzsza. i co dalej czy bedzie koniec renta socjlne?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy mogę starać się o rtentę socjalną
  Miłosz Szyca
  21.02.2018, 12:05
  Mam 37 lat od 13 roku zycia choruje na epilepsje rodzaju utraty świadomości jestem po 7 operacjach i 5 zabiegach jestem lekooporny mamw miesiacu 2-3 ataki a czasami 1 ale z moja choroba co mogli to zrobili!! Czy mi należy sie renta chociaz socjalna?
  odpowiedz na komentarz
 • Renta
  Marcin
  16.02.2018, 01:07
  Witam. Mam epi i dosyć często mam ataki, a w ZUS-ie stwierdzono, że ja jestem zdolny do pracy i nawet mogę pracować jako kierowca
  odpowiedz na komentarz
 • RENTA SOCJALNA
  Jaskowska
  14.01.2018, 21:45
  WITAM. JESTEM OSOBA DIALIZUJACA SIE 3 RAZY W TYGODNIU NA DODATEK JESTEM PO KILKU OPERACJACH JAMY BRZUSZNEJ NA WSKUTEK CZEGO POWSTALA TEZ PRZEPUKLINA NIE POSIADAM RENTY ANI NIC NIE POBIERAM POZA ZASILKIEM PIELEGNACYJNYM. SKLADALAM WNIOSEK O RENTE CHOROBOWA ALE NIE MAM LAT PRACY I DOSTALAM ODMOWE CZY W ZWIAZKU Z TYM MOGE UBIEGAC SIE O RENTE SOCJALNA?
  odpowiedz na komentarz
 • Elzbieta kapela
  Kapela elzbieta
  08.01.2018, 14:01
  Dzien dobr syn ma stwierdzona depresje prawdo podobnie od 3 lat czy moze sie strac o rente socjalna ma 17 lat.
  odpowiedz na komentarz
 • Renta inwalidzka
  Patryk
  19.11.2017, 10:27
  Mam 18 lat mając 4,5 roku uległem wypadkowi komunikacyjnemu i mam amputowane podudzie lewej nogi czy należy mi sie renta inwalidzka?
  odpowiedz na komentarz
 • co z przyszłością ?
  Daniel
  18.11.2017, 15:57
  Witam. Mam rentę socjalną od 18-tego roku życia , obecnie mam 31 lat. Pytanie moje jest takie: -czy mając rentę socjalną, liczą mi się lata do przyszłej emerytury , czy jest to pusty okres w moim życiu ?
  odpowiedz na komentarz
 • renta socj. - skierowanie do lekarza orzecznika
  Anna
  15.11.2017, 20:23
  prawo do renty socjalnej miałam ustalone na 3 lata do 31.10.2017, złożyłam kolejny wniosek (nadal leczę się w PZP) - jak długo od przyjęcia wniosku przez ZUS czekam na skierowanie na badania przez lekarza orzecznika?
  odpowiedz na komentarz
 • WITAM
  Justyna
  08.11.2017, 10:17
  Czy mogą odebrać mi rentę socjalną która jest na stałe jak będę się starać o rentę rodzinna. Czy na komisji tylko mogą nie przyznać mi renty rodzinnej.
  odpowiedz na komentarz
 • od kiedy renta?
  Rafaello
  14.10.2017, 18:44
  Gdzie mogę się dowiedzieć od kiedy przyznano mi rentę?
  odpowiedz na komentarz
 • maksymalny dochód przy pobieraniu renty socjalnej
  Cieślik
  02.10.2017, 09:14
  Jaki obowiązuje maksymalny dochód w roku 2017, żeby renta socjalna nie została zawieszona? czy osoba pobierająca taką rentę może wynająć komuś mieszkanie i nie narazić się na zawieszenie tej renty?
  odpowiedz na komentarz
 • ZUS
  Wójcik
  21.09.2017, 12:01
  Czy mogę dostać rente jeśli jestem niecałkowicie niezdolny do pracy
  odpowiedz na komentarz
 • Jkkkk
  E
  08.09.2017, 12:38
  Czy majac rente socjalna z zus mozna miec konto?
  odpowiedz na komentarz
 • Wyrównanie renty socjalnej
  Łukasz Guzek, Warszawa
  23.08.2017, 14:39
  Zachorowałem w 10/2003 na chorobę przewlekłą Spełniam przesłanki do renty socjalnej.(w trakcie nauki do 25 roku życia w szk. średniej) Nadal się leczę w PZP.Orzecznik wydał decyzję negatywną w 10.2015r.Chodzi mi o to,czy ZUS wyrównuje rentę od początku trwania choroby po udowodnieniu trwałości leczenia i spełnieniu przesłanek. Do 2010 nie wiedziałem o prawie do r.socjalnej.Mam karty leczenia i odpisy z PZP,zaświadczenia z Warsztatu Terapii Zajęciowej,zresztą ZUS też te dokumenty posiada.Czy przesłanką do ew. wyrównania jest zrównoważenie świadczenia mającemu zapewnić byt jednostce tak jak wynagrodzenie(nie można zrezygnować z pensji?). Bo ja nie wiem, czuję że mi się należy, ale mam dość odwołań i potrzebuję pomocy. Kwota byłaby mi potrzebna, mam już 33lata i 0 oszczędności, pracuję na 5/7 etatu.
  odpowiedz na komentarz
 • renta socjalna
  klaudia
  05.07.2017, 20:50
  jestem osobą pełnoletnią i niepełnosprawną mieszkam z rodzicami mam stopienień letki niepełnosprawnosci i mam takie pytanie czy nalezało by mi sie renta jak sie jeszcze ucze i dorabianm dorywczo??
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalna
  Renata
  23.06.2017, 23:16
  Starałam się o rentę socjalną i dostałam odpowiedź odmowną, lekarz uznał, że nie jestem całkowicie niezdolna do pracy. Chciałabym się odwołać od tej decyzji ale nie wiem co to znaczy "osoba całkowicie niezdolna do pracy", jakie tu obowiązują kryteria? I jak to się ma do faktu, że osoby pobierające rentę socjalną mogą pracować, mogą dorabiać ?
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalna
  MEGI
  22.06.2017, 18:28
  Mam pytanie czy jest tu osoba z głębokim niedosluchem od urodzenia, która ma wszczepiony implant slimakowy, słabo się komunikuje, ma orzeczenie w stopniu znacznym i odmówiono jej renty socjalnej?
  odpowiedz na komentarz
 • renta
  An
  14.06.2017, 10:02
  Mam pytanie, czy jeśli miałam rentę do 31.05.2017 roku, to teraz w czerwcu dostanę przelew za maj? czy już nie?
  odpowiedz na komentarz
 • nieznajomy
  nieznajoma
  22.05.2017, 19:12
  prosze o pomoc moja mama jest niesprawna do pracy ma jedna strone spralizowana niejest zdolna do pracy ale tez nigdy nie pracowa czy takiej osobie sie cos nalerzy jakis zasilek reta
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalna
  Max
  17.05.2017, 12:41
  Jak sprawdzić do kiedy przyznaną mam rentę, gdy zgubiłem decyzję? Czy przez telefon się dowiem?
  odpowiedz na komentarz
 • Renta
  sYLA
  12.05.2017, 10:09
  Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, jestem osobą niesłyszących, Czy przysługują mi renta?
  odpowiedz na komentarz
 • renta
  Elzbieta
  20.04.2017, 13:04
  Kobieta 43-letnia ma oczoplasem od niemowlectwa ktorej lekarze nie leczyli nie widząc możliwości wyleczenia. Zatrudniona nigdzie nie została ponieważ pracy dla takich osób nie ma a jak są to dla znajomych B.Z. proszę o informację? - czy może otrzymać jakąś rentę pomoc czy ma ew. umierac ze mną.?
  odpowiedz na komentarz
 • Kłamasz ZUS!!!!!!!!
  Świni
  11.04.2017, 21:15
  Kłamasz Informator ZUS - Renta socjalna to dać ZERO i nigdy na stałe lun okres! ZUS są jeszcze hamstwo!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Dzień dobry tu paweł kwiecień Leże w szpitalu psychiatrycznym na oddziele 4B
  Paweł kwiecień
  19.03.2017, 15:42
  Chce pobierać w tym oddziale Boleslawiec ulicy nie pamiętam przepraszam
  odpowiedz na komentarz
 • całkowita niezdolność do pracy
  Przemek
  17.03.2017, 03:50
  Witam. Mam pytanie. W październiku 2016 r. uzyskałem prawo do renty socjalnej i uznany zostałem przez ZUS jako osoba całkowicie niezdolna do pracy. Czy w związku z tym mogę w ogóle pracować na otwartym rynku pracy (wiem że muszę przestrzegać limitów dorobienia do renty), chodzi mi tylko o wyjaśnienie kwestii czy osoba (jak sama nazwa wskazuje) całkowicie niezdolna do pracy moc, że podjąć pracę zarobkową. Z góry dziękuję za pomoc.
  odpowiedz na komentarz
 • Czy mogę ubiegać się o rentę na 5 letnia corke niepelnosprawna
  Ania
  17.02.2017, 09:04
  Witam córka ma grupę niepełnosprawności jest chora od 4 lat i czy mogę jako jej opiekun ubiegać się o rentę dla niej
  odpowiedz na komentarz
 • o renta
  Sylwia
  10.01.2017, 20:10
  witam :) jestem osoba nie slyszaca :) wlasnie od dawnie nie mam renta to potrzebuje :)
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalna calkowita niezdolnosc do pracy
  Gabi
  16.11.2016, 19:33
  Ja rowniez pobieralam rente przez 14lat. Za 2 dni staje na komisje, bedzie mnie ogladal neurolog. Mam orzecznictwo calkowita niezdolnosc do pracy czyli tzw stopien znaczny orzeczony przez orzecznika z Zus i Mopsu. To drugie orzecznictwo jest kwestionowane przez tych z zusu. Choroba zaczela sie przed ukonczeniem 18roku zycia stwierdzono nowotwor gwiezdziak i epilepsje. Bylam 14lat temu operowana. Nie mam pol polkuli prawej mam polowiczny niedowlad i lekoodporna padaczke. Leki przeciwpadaczkowe wyplukuja elektrolity przez co mam problemy ze sercem ( arytmie) oraz nadcisnienie. Ostatnio pani orzecznik stwierdzila, ze ta choroba nie jest powiazana z choroba glowna....a ja pytam jak to nie jest....skoro za problemy ze sercem sa odpowiedzialne leki przeciwpadaczkowe ( to stwierdzil sam moj neurolog). Mysle, ze odbiora mi teraz rente bede sie odwolywac ale nie mam pomysla na napisanie madrego odwolania. Prosze o pomoc
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas