Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

III grupa z 1981 r. a dofinansowanie do pensji

30.06.2016
Autor: Joanna

Osoba posiada III grupę inwalidztwa wydaną przez wojskową komisję lekarską w 1981 r. Czy pracodawca zatrudniający w/w osobę może starać o dofinansowanie z PFRON?

Szanowna Pani,

Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych weszły w życie od 1 stycznia 2004 r. Regulacje wprowadzające dofinansowania do wynagrodzeń zawarte zostały w przepisach art.26 a-c znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji (t.j. Dz. U. 2011.127.721 z późn. zm.) pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pracownikiem, na którego przysługuje dofinansowanie, jest osoba zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy. Dofinansowanie nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia).

Zgodnie z art. 62 ust. 1 wspomnianej ustawy osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r.) zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy. W związku z powyższym orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Mając na uwadze powyższe, gdy spełnione zostaną wszystkie wymagane ustawą przesłanki do uzyskania dofinansowania, pracodawca co do zasady będzie mógł uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia na wspomnianą osobę niepełnosprawną.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas