Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odpis od podatku

03.07.2015
Autor: Włodzimierz

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu - LEKKIM, 03 L, wydane na stałe. Jestem w trakcie zakupu dwóch (na każde ucho) aparatów słuchowych. Ich koszt to 2x3699 zł plus baterie, łącznie 7416 zł. Otrzymam dofinansowanie z NFZ - 1400 zł oraz z PCPR - 1400 zł. Mój koszt to 4616 zł. Mam możliwość dokonania pełnej zapłaty lub 10 rat po 464,90 zł. Czy przysługuje mi dokonanie odpisu od podatku? W jakiej kwocie? O ile tak, to jaka jest podstawa prawna? Pozdrawiam, Włodzimierz

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Ulga przysługuje osobom z niepełnosprawnością bądź podatnikom mającym na utrzymaniu takie osoby, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

  1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  2. zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  3. odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas