Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop rehabilitacyjny - ekwiwalent

18.06.2015
Autor: Agnieszka

Czy za urlop niewykorzystany rehabilitacyjny przy zmianie pracy należy się ekwiwalent? Jak obliczyć prawidłowo dni urlopowe pracownikowi zatrudnionemu na 0,55 etatu? Na świadectwie pracy mam napisane, że został udzielony urlop w wymiarze 4 dni (16 godz.). Nie za mało tych godzin?

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami, wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Udzielając urlopu wypoczynkowego pracownikom niepełnosprawnym należy pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 7 lub 8 godzinom pracy (w zależności od stopnia niepełnosprawności, jaki posiada pracownik).

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, np. związanych z nabywaniem prawa do kolejnych urlopów dodatkowych bądź związanych z wykorzystaniem urlopu, również zaległego, stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Dlatego za niewykorzystany urlop dodatkowy przysługuje pracownikowi ekwiwalent.

Roszczenia ze stosunku pracy, w tym dotyczące udzielenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Trzyletni termin przedawnienia prawa do urlopu rozpoczyna się najwcześniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył to prawo.

Z poważaniem

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas