Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa – dlaczego mi nie przysługuje?

27.09.2016
Autor: Iwona

Mam 45 lat i jestem po operacji pełnej protezoplastyki stawu kolanewego. Nie mam grupy inwalidzkiej i na całe szczęście mogę pracować w swoim zawodzie (nauczyciel). W Ośrodku ds. Orzekania o Niepełnosprawności dowiedziałam się, że ponieważ nie mam grupy inwalidzkiej, nowa karta mi nie przysługuje (ta, którą posiadam, traci ważność, mimo że wydano ją do 2017). To, że dzięki operacji mogę chodzić, nie oznacza, że jestem zupełnie zdrowa. Mój stan nigdy się nie poprawi, a kolano nigdy nie odrośnie. Mam ubytek tkanki mięśniowej ok. 20%, nie powinnam dźwigać ciężarów, no i chodzenie też powinnam ograniczyć. Znajoma otrzymała kartkę bez problemu, ponieważ posiada dziecko zupełnie sprawne fizycznie, ale z lekkim upośledzeniem umysłowym. Pragnęłabym zrozumieć klucz, którym kierowano się przy podejmowaniu ustawy, która ogranicza prawa takich osób, jak ja, które mimo swojej choroby i uszczerbku na zdrowiu pragną normalnie pracować, a nie egzystować na garnuszku ZUS-u. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Szanowna Pani,

Rozumiem Pani rozżalenie względem pewnej niesprawiedliwości, również względem przepisów dla osób posiadających niepełnosprawność. Jednak sytuacja opisana przez Panią przedstawia się nieco inaczej.

Jeżeli obecne orzeczenie o niepełnosprawność straci lub straciło ważność, a Pani stan zdrowia się nie zmienił lub nastąpiła progresja objawów, wówczas może Pani wnioskować do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wyznaczenie komisji orzekającej, chcąc uzyskać ulgi, uprawnienia wynikające z posiadanego schorzenia ze wskazaniem do otrzymania karty parkingowej.

Nowelizacja przepisów miała na celu weryfikację obecnych kart parkingowych i przyznanie ich przede wszystkim tym osobom, które mają znaczne problemy w poruszaniu się.

Nie ma możliwości przyznania karty parkingowej osobie, która legitymuje się orzeczeniem w stopniu lekkim o przyczynie 01-U (niepełnosprawność intelektualna).

Nowe przepisy z dnia 1 lipca 2014, na mocy Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wyraźnie wskazują, kto jest uprawniony i na jakich zasadach do otrzymania nowej karty parkingowej (stopień, rodzaj niepełnosprawności, wskazania) oraz jaka instytucja została do tego uprawomocniona.

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie (na podstawie orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014 r.) osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi zawierać pozytywne wskazanie dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przy czym spełnienie tych przesłanek w przypadku stopnia umiarkowanego może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) – określone w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu uosób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Osoby z lekkim stopniem zostały całkowicie wyłączone z otrzymania karty parkingowej.

Natomiast organem wydającym kartę parkingową został przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do ulg i uprawnień oraz wskazaniem do korzystania do karty parkingowej nie determinuje korzystania z ZUS ze świadczenia rentowego. Przede wszystkim to dwa niezależne systemy orzecznicze.

Powiatowe/Miejskie Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekają o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w celach korzystania z ulg i uprawnień. Natomiast Zakłady Ubezpieczeń Społecznych orzekają o niezdolności do pracy w celach uzyskania świadczenia, np. rentowego.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870 z póź. zm.)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas