Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa – ponowne orzeczenie

03.03.2016
Autor: Pełnomocny

Na jakiej podstawie prawnej żąda się ponownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w celu wydania karty parkingowej, jeżeli dotychczasowe orzeczenie spełnia warunki ustawy i jest ważne do połowy 2017 r.? Na podstawie jakiej ustawy nie można wysłać pocztą wniosku wraz z załącznikami w w/w sprawie?

Szanowny Panie,

Przepisy Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) zmieniły zasady i tryb wydawania kart parkingowych. W myśl ww. przepisów organem wydającym karty parkingowe jest przewodniczący powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z ww. przepisami, karta parkingowa może być wydana osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wyłącznie na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Przepisy określają także tryb składania wniosku. Osoba z niepełnosprawnością składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Zatem jeśli chciałby Pan uzyskać nową kartę parkingową, powinien Pan uzyskać nowe orzeczenie.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas