Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy orzeczenie spowoduje utratę stanowiska pracy?

15.03.2016
Autor: Halina

Witam! Z powodu depresji leczę się u psychiatry już 10 lat. Cały czas pracuję w dużej firmie jako kasjerka. Czy mogę ubiegać się o stopień niepełnoprawności i czy pracodawca zachowa mnie na zajmowanym stanowisku?

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w miejscu zamieszkania – tam też może Pani uzyskać szczegółowe informacje.

W obowiązującym systemie nie ma sformułowanego katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania orzeczenia. Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

  1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
  3. poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.),
  4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.

Więcej informacji o orzekaniu do celów pozarentowych znajdzie Pani na naszym portalu.

Pracownik, który przedłoży pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, powinien zostać skierowany na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania orzeczenia o możliwości zatrudnienia w dotychczas zajmowanym stanowisku pracy. Jeśli uzyska Pani takie orzeczenie, bez przeszkód będzie Pani mogła pracować na zajmowanym do tej pory stanowisku.

W zależności od uzyskanego stopnia niepełnosprawności będą Pani przysługiwały rozmaite ulgi i uprawnienia, o których informacje znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas