Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dopłaty do zatrudnienia

30.12.2015
Autor: Anna

Witam, jestem rencistką III grupy oraz mam przyznany stopień niepełnosprawności. Od stycznia mój syn, który mieszka w innym mieście, otworzył firmę i zatrudnił mnie w niej na 1/8 etatu. Czy przysługuje mu jakieś dofinansowanie z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Szanowna Pani,

Nie podała Pani żadnych danych na temat firmy syna, co jest dosyć istotne, albowiem wiele zależy od formy prowadzenia działalności, liczby osób zatrudnionych itp.

Postaram się jednak przybliżyć Pani ogólne korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Zatrudnianie przez pracodawcę osób niepełnosprawnych stwarza dla niego szereg korzyści. Dla ułatwienia można pracodawców podzielić na trzy kategorie:

  1. pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej,
  2. pracodawca, który zatrudnia powyżej 25 osób i ma wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością co najmniej 6%,
  3. pracodawca, który zatrudnia na etatach do 25 osób.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym.

Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o ile pracownicy ci znajdują się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Takiej rejestracji dokonuje pracodawca po zatrudnieniu pracownika przy składaniu pierwszego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Dofinansowanie stanowi formę rekompensaty dla pracodawcy w związku ze zwiększonymi kosztami zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji na podstawie wniosku oraz miesięcznych informacji o wynagrodzeniach składanych do Funduszu.

Miesięczne dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników, którzy:

  • mają orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji,
  • są ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON,
  • są zatrudnieni zgodnie z przepisami prawa pracy,
  • nie mają ustalonego prawa do emerytury (chyba, że to osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, posiadające ustalone prawo do emerytury),
  • po zatrudnieniu u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą powodują wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

By uzyskać więcej informacji nt. dofinansowania, warto skontaktować się z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Najważniejszą z korzyści dla pracodawcy jest możliwość zwolnienia z obowiązkowych wpłat na rzecz PFRON. Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar godzin, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia na poziomie 6%, jest zobowiązany do dokonywania miesięcznych wpłat do PFRON.

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną, może starać się o uzyskanie ze środków PFRON zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy. Z tego tytułu może uzyskać maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dla nowozatrudnianych osób niepełnosprawnych przewidziane jest również zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – maksymalnie piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Dodatkowo takiemu pracodawcy przysługuje zwrot kosztów przeprowadzonego szkolenia zorganizowanego dla pracownika – nie może być większe niż 80% kosztów, jednak nie więcej niż 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas