Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin PACZKI INTEGRACJI

09.03.2015
Autor: Redakcja Magazynu "Integracja"

PACZKA INTEGRACJI, która działa w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, skupia organizacje, instytucje oraz osoby prywatne, które otrzymują dwumiesięcznik „Integracja” w celu jego dalszego rozpowszechniania.

Podstawowym celem działalności PACZKI INTEGRACJI jest dystrybucja bezpłatnego czasopisma „Integracja”.

Ideą PACZKI INTEGRACJI jest promocja tego czasopisma, zachęta do utrzymywania kontaktu przez członków PACZKI INTEGRACJI z redakcją czasopisma oraz współpraca ze środowiskami osób z niepełnosprawnością.

§ 1. Członkostwo

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji traktuje członków PACZKI INTEGRACJI jako swoich partnerów i zobowiązuje się informować ich o przedsięwzięciach, ważnych wydarzeniach, organizowanych lub promowanych konkursach, prowadzonych kampaniach społecznych oraz innych podejmowanych inicjatywach.

 1. Członkostwo w PACZCE INTEGRACJI jest dobrowolne i bezpłatne.

 2. Do PACZKI INTEGRACJI może przystąpić każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej*.

 3. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie podpisanego formularza zawierającego:

  1. podpis poświadczający przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

  2. liczbę zamawianych egzemplarzy, formę pokrycia kosztów przesyłki pocztowej,

  3. w przypadku osób:

   1. fizycznych - zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

   2. pozostałych - dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z redakcją „Integracji”.

 4. Każdy członek PACZKI INTEGRACJI może zrezygnować z członkostwa, w każdym czasie składając pisemne oświadczenie, drogą mailową lub listowną.

*Kluby, koła, duszpasterstwa, dobrowolne zrzeszenia

§ 2. Dostarczenie „Integracji”

 1. Członkowie PACZKI INTEGRACJI otrzymują bezpłatne czasopismo „Integracja”, którego koszt wysyłki pokrywa wydawca, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

 1. Liczba zamawianych egzemplarzy oraz zmiana sposobu ich odbioru powinna być uzgodniona indywidualnie telefonicznie lub mailowo.

 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji dołoży starań, aby nakład czasopisma „Integracja” był wystarczający do zrealizowania wszystkich zamówień złożonych przez członków PACZKI INTEGRACJI. Jeżeli jednak ze względu na jakiekolwiek ograniczenia nie będzie możliwe wydrukowanie wystarczającej liczby egzemplarzy, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji będzie uprawnione do zrealizowania części złożonych zamówień według swojego uznania.

§ 3. Dystrybucja „Integracji”

 1. Czasopismo „Integracja” musi być dystrybuowane przez członka PACZKI INTEGRACJI wyłącznie bezpłatnie.

 2. Członek PACZKI INTEGRACJI może prowadzić dystrybucję w dowolny sposób, tak, aby nie było to sprzeczne z prawem, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody właściciela/zarządcy placówki dystrybucji.

 3. „Integracja” może być:

  1. udostępniana w siedzibach członków PACZKI INTEGRACJI,

  2. rozprowadzana w placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,

  3. dołączana do korespondencji wysyłanej przez członków PACZKI INTEGRACJI.

 4. Członek PACZKI INTEGRACJI powinien udostępnić niniejszy Regulamin na prośbę odbiorcy „Integracji” lub umieścić go w widocznym miejscu.

 5. Lista adresów miejsc publicznych, w których można odebrać „Integrację”, będzie okresowo publikowana na łamach „Integracji” oraz na bieżąco na portalu www.niepelnosprawni.pl.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. PACZKA INTEGRACJI została powołana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, które ustaliło niniejszy Regulamin i zastrzega sobie prawa do dokonywania jego zmiany w każdym czasie, oraz powiadomiena o tym wszystkich członków PACZKI INTEGRACJI.

 2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez członka PACZKI INTEGRACJI może on zostać pozbawiony członkostwa.

 3. Wszelkie uwagi dotyczące dystrybucji „Integracji” należy zgłaszać do wydawcy lub dystrybutora:

    WYDAWCA
  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  DYSTRYBUTOR
  QuadGraphics
  na adres pocztowy: ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków
  telefonicznie: 519 066 481 22 33 67 009, 22 33 67 321
  osoba kontaktowa: Agnieszka Sprycha Sylwia Wawrzonkowska

Warszawa, październik 2017 roku

Prawy panel

Wspierają nas