Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Miejsce parkingowe dla osoby po amputacji nogi

14.12.2015
Autor: Maria

Posiadam samochód, miałam garaż pod domem, ale obecnie musiałam go zlikwidować, bo stał na posesji wspólnoty mieszkaniowej. Problem tkwi w tym, że nikt nie jest mi w stanie pomóc. Moi sąsiedzi są nieugięci. Niby żyjemy razem, a osobno. Ich samochody stoją pod chmurką, a mój miał garaż, nawet nie mogę doprosić się na oznaczone miejsce dla mnie. Wiadomo, że nie mogę parkować z dala od miejsca zamieszkania, ale co ich to obchodzi. Błędne koło.

Szanowna Pani,

By uzyskać uprawnienia do korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, musi się Pani postarać o uzyskanie karty parkingowej. Posiadane przez Panią upośledzenie narządu ruchu umożliwia staranie się o przyznanie karty parkingowej przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji o tym, jak uzyskać kartę parkingową, znajdzie Pani na naszym portalu.

Posiadając kartę parkingową, można postarać się o wyznaczenie stosownego miejsca parkingowego. Obowiązek wyznaczenia takiego miejsca wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W myśl § 18 tego rozporządzenia:

  1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
  2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Wyznaczone miejsce parkingowe nie będzie przeznaczone jedynie dla Pani, ale dla wszystkich osób posiadających kartę parkingową.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone na drogach publicznych są uwzględniane w projekcie organizacji ruchu, rozpatrywanym i zatwierdzanym przez organ zarządzający ruchem na drodze, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729.).

Poza drogami publicznymi takie miejsca wyznaczane są na podstawie decyzji zarządcy terenu lub jego właściciela.

Gdy właścicielem parkingu jest spółdzielnia, można zwrócić się do niej z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały. Jeśli to nie poskutkuje, może Pani tego dochodzić na drodze sądowej. Można także starać zmienić się uchwałę ustanawiającą dotychczasowe miejsca parkingowe, o ile taka została podjęta.

W przypadku, gdy właścicielem terenu jest miasto, proszę udać się do urzędu miasta i złożyć stosowny wniosek.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas