Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie socjalne

19.03.2015
Autor: T.

Witam, opiekuję się swoimi rodzicami, mama ma 78 lat, od roku choruje na nowotwór złośliwy, a tata ma 83 lata i duże problemy z pamięcią. Sama pracuję, ale nie potrafię pogodzić tego z opieką i jestem zmuszona zrezygnować z niej na rzecz opieki. Słyszałam, że jest możliwość skorzystania z zasiłku dla opiekuna osoby starszej w kwocie 520 zł. Chciałabym zapytać, czy mam szansę na skorzystanie z czegoś takiego i jakie warunki należy spełnić. Dodam, że rodzice pobierają emeryturę rolniczą od ok. 20 lat z KRUS.

Szanowna Pani,

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, może się Pani ubiegać o specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 664 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

  1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
  2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Więcej informacji o specjalnym zasiłku opiekuńczym znajdzie Pani w artykule na naszym portalu.

Wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy składa się w urzędzie gminy/ miasta w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.

Ponieważ obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje projekt zmian w przepisach dotyczących ww. świadczeń, być może ww. przepisy niedługo ulegną zmianie.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas