Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mi się należy renta rodzinna dodatkowo do renty?

30.12.2015
Autor: JP

Czy jak posiadam rentę, tzw. 2 grupę (dawną rentę uczniowską), czy mi się należy po ojcu renta rodzinna dodatkowo? Czy tylko jedno świadczenie przysługuje z ZUS-u?

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 68 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

  1. do ukończenia 16 lat;
  2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Zgodnie natomiast z art. 9 Ustawy o rencie socjalnej, w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Analizując powyższe przepisy, można należy stwierdzić, iż można łączyć rentę socjalną z rentą rodzinną, natomiast nie spotkałem się z przepisem, który umożliwiałby łączenie renty uczniowskiej z rentą rodzinną, do której prawa nabyła osoba w aktualnie obowiązującym stanie prawnym. Niemniej jednak spotkałem się z wieloma rozbieżnymi poglądami na przedstawione w niniejszym pytaniu zagadnienie, dlatego konieczne staje się, przed złożeniem wniosku o rentę rodzinną po ojcu, skonsultowanie się z pracownikiem ZUS w swoim oddziale.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik, ekspert prawa pracy i praw osób z niepełnosprawnością, prawnik w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas