Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana terminu ważności orzeczenia - karta parkingowa

02.03.2015
Autor: Alicja

PYTANIE

Witam, mam pytanie, na jakiej podstawie możliwe jest cofnięcie nabytego prawa, jakim jest wydane bezterminowo orzeczenie o niepełnosprawności (wydane w 2001, stopień umiarkowany)? Chcąc uzyskać ponownie prawo do karty parkingowej złożyłam wniosek o wydanie nowego orzeczenia (jako powód podając wydanie karty - a nie zmiana stanu zdrowia) i owszem, otrzymałam takowe, ale już nie bezterminowo, ale na 5 lat. Jak to możliwe? Czy jest jakiś tryb odwoławczy od takowej decyzji? Dziękuję za pomoc.

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Zawiłość przepisów, a czasem także ich absurdalność, jest dla wielu z nas powodem niezrozumienia, jak i rozczarowania. Rozumiem Pani rozgoryczenie, jednak od 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Nowe przepisy nakładają na osoby z niepełnosprawnością, które chciałyby korzystać z karty parkingowej (w tym osoby, które już posiadają wydane orzeczenie o niepełnosprawności, a w nim wskazanie do karty parkingowej):

  • w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności konieczność złożenia wniosku o wydanie nowej karty parkingowej, bez konieczności ponownego orzekania się,
  • w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, konieczne jest ponowne złożenie wniosku o wyznaczenie komisji orzekającej w celu uzyskania karty parkinkowej na nowych zasadach.

Karta parkingowa jest wydawana na wniosek osoby zainteresowanej, dlatego musimy pamiętać, że składając ponowny wniosek stajemy na komisji orzekającej, poddajemy się ewentualnej weryfikacji naszego stanu zdrowia, jak i stopnia niepełnosprawności. Lekarz orzeka, czy choroba postępuje, czy wręcz odwrotnie lub czy rokuje poprawę. Lekarz dokonuje oceny ewentualnego podjęcia aktywności i powrotu do funkcjonowania społecznego i zawodowego, samodzielnego lub wspomaganego, a przede wszystkim - w jakim stopniu będzie to możliwe. Przepis obejmuje również osoby, które otrzymały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Ważność karty parkingowej przed zmianą przepisów, była równoznaczna z ważnością orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które było wydawane na określony czas lub bezterminowo. Jednak zgodnie z nowymi przepisami, czyli od 1 lipca 2014 r., karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony - na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na 5 lat, tak jak w Pani przypadku.

Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat, to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeśli np. orzeczenie po 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony, to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku, aby uzyskać kolejną kartę, wystarczy złożenie wniosek o jej wydanie; nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Jeżeli orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy, powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który wydał orzeczenie.

Jeśli kolejna decyzja nie będzie pozytywna dla Pani, można wówczas odwołać się od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się w trybie analogicznym za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu, który orzeczenie wydał.

Wyjątek! Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds.Oorzekania o Niepełnosprawności, to postępowanie jest jednoinstancyjne.

W razie wątpliwości można zapoznać się z informacją, znajdująca się na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Doradzając w Pani problemie, mogę jedynie opierać się na obowiązujących przepisach, natomiast co do ich interpretacji polecam np. skorzystanie z bezpłatnej porady prawnej.

Jeśli zdecyduje się Pani na poradę prawną, proszę o kontakt z Centrum Integracja Gdynia, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, tel. 58 660 28 38 lub 505 606 776. Czynne od pn. do pt. od 9:00 do 17:00. Będziemy mogli wówczas podać konkretny adres/telefon do biura, które udziela bezpłatne porady prawne najbliżej Pani miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy-prawo o ruchu drogowym, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1446).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843).

Z poważaniem,
Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas