Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta z tytułu niezdolności do pracy

20.03.2015
Autor: Piotr

Witam. Mam zamiar składać papiery na rentę i chciałbym zapytać, czy jest szansa, że dostanę rentę, gdy zarabiam z pracy średnio miesięcznie: 2370 zł brutto + z pola przepisanego przez rodziców średnio dochód na miesiąc wynosi 615 zł brutto. Przeczytałem na tej stronie, że jeżeli przychód brutto przekracza 70% średniego wynagrodzenia, to renta jest zmniejszana. O ile renta jest zmniejszana? Czy jest ona zmniejszana stopniowo - im więcej zarabiam powyżej progu, tym mniej dostaję, aż do zawieszenia?

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Natomiast prawo do renty przysługuje osobie, która spełnia łącznie warunki:

  • została uznana za niezdolną do pracy,
  • ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Jeśli osoba otrzymująca świadczenie osiąga przychód w kwocie:

  • nie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, Oddział ZUS wypłaca świadczenie w pełnej przysługującej wysokości,
  • przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, Oddział ZUS wyda decyzję o zmniejszeniu wysokości świadczenia.
  • jeśli osiągany przychód przekroczy 130%, renta jest zawieszana.

Informacje dotyczące aktualnych kwot powodujących zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia oraz kwot maksymalnego zmniejszenia można znaleźć na stronie ZUS.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas