Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Fundusz socjalny w zpch

30.11.2015
Autor: S.

Czy w zakładzie pracy chronionej jest taki fundusz i jak można z niego korzystać?

Szanowna Pani,

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, fundusz generalnie tworzą pracodawcy, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 przywołanej ustawy). Środki, które pracodawca przeznacza na Fundusz, powinny zostać wykorzystane na rzecz: różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Co do sposobu korzystania z Funduszu, odsyłam do regulaminu, który jest aktem wewnętrznym firmy, który powinien określać zasady korzystania z funduszu.

Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zwany „funduszem rehabilitacji”. Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik, ekspert prawa pracy i praw osób z niepełnosprawnością, prawnik w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas