Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenia z MOPS na podstawie orzeczenia

13.04.2015
Autor: Sabina

Witam, proszę o radę. Jestem terapeutą i kuratorem. Jeden z moich podopiecznych ma orzeczony stopień niepełnosprawności (II grupa). Zasugerowałam tej osobie, by złożyła podanie w Ośrodku Pomocy Społecznej o przyznanie zasiłku stałego na czas trwania niepełnosprawności. Zrobił tak i otrzymał odmowę. Uzasadnienie tej decyzji brzmiało tak, iż wobec wspólnego zamieszkiwania ze swoją matką, której dochód miesięczny wynosi ok. 790 zł, nie przysługuje jemu zasiłek z powodu przekroczenia pułapu finansowego. I tu moje pytanie: czy w takiej sytuacji MOPS-y mają prawo odmówić, jeśli tak, to jakie przepisy to regulują, a jeśli nie, to proszę o podanie konkretu, abym mogła tę sprawę załatwić z korzyścią dla mojego klienta. Z góry dziękuję.

Szanowna Pani,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, rozpatrując złożony wniosek o zasiłek stały w przedmiotowej sprawie, musiał zapoznać się, według kryterium przyznawania świadczeń, z obecną sytuacją rodzinną, materialną i prawną również w zakresie posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Pani podopiecznego, na podstawie informacji, które przedstawił wnioskodawca. Niepełnosprawność jednak nie jest jedynym kryterium przyznania świadczenia.

MOPS, wydając decyzję, działał według Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz według Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Widocznie nie zostało spełnione kryterium dochodowe, które podano właśnie w uzasadnieniu odmowy.

Zasiłek stały może zostać przyznany jedynie po spełnieniu ustawowych warunków, które są określone przepisami Ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 37.

Zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;
  2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Sposoby ustalania dochodu zostały określone w art. 8 ust. 3 ustawy i zależą od źródeł przychodu i kategorii podatników. Wobec tego za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W wydanej decyzji zawsze powinno być uzasadnienie oraz podstawa prawna.

Być może właściwsze byłoby inne świadczenie w przypadku Pani podopiecznego. Pani najlepiej zna jego sytuację, dlatego pozostawiam to Pani weryfikacji.

W zawiązku z powyższym, polecam stronę Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych:

Natomiast w zakresie niepełnosprawności polecam stronę Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas