Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa - odmowa wydania

Autor: Arkadiusz K.

PYTANIE

Syn mój posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane 22.11.2002 roku. Został zaliczony do „znacznego stopnia niepełnosprawności i wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich w pełnieniu ról społecznych i codziennej egzystencji” oraz zapisano iż „osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki określone w art.8 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.Nr 98, poz.602 z późn. zm.) – Prawo o ruchu drogowym.” Przyczyną niepełnosprawności jest wada genetyczna. Jedną z jej konsekwencji jest upośledzenie umysłowe i zaburzenia w funkcjonowaniu narządów ruchu. Syn mój jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadający upośledzenie narządów ruchu. Z racji, iż orzeczenie zostało wydane w 2002, nie ma w nim symboli typu 05-R, jest za to wskazanie spełnienia przesłanki o wydanie karty parkingowej. W WCPR SCON żąda, bym dla potrzeb karty parkingowej wystapił o nowe orzeczenie, bo nie ma symbolu 05-R .Czy te żądanie jest zgodne z prawem i do kogo mam sie odwoływać od takiej odmowy?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. są ważne nie dłużej niż do 30.06.2015 r. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, lub siedzibę placówki. Uprawnienia do karty parkingowej zachowały jedynie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu)  lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest  wydawana wyłącznie osobie z niepełnosprawnością zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Zatem ponieważ orzeczenie, jakie posiada Pana syn, nie zawiera wszystkich wymaganych zapisów, aby uzyskać wskazanie do karty parkingowej będzie musiał ponownie stanąć na komisji. Wszelkie uwagi dotyczące nowych przepisów proponujemy zgłaszać do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas