Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Środki pieniężne, proszę o pomoc

17.01.2016
Autor: K.

Właśnie straciłam pracę, jestem osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem, bardzo proszę o pomoc finansową. Jest mi naprawdę ciężko.

Szanowna Pani,

Rozumiemy, że znalazła się Pani w bardzo trudnym położeniu. Osoba, która utraciła zatrudnienie, może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jeśli spełnia Pani odpowiednie warunki, wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może Pani uzyskać status osoby bezrobotnej i zasiłek dla bezrobotnych.

Osoba pozostająca z trudnej sytuacji materialnej może również ubiegać się o świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. OPS jest jedyną instytucją powołaną do udzielania pomocy materialnej osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, niedostatku, niepełnosprawności itp. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Organizacje pozarządowe, w tym Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, nie mają możliwości udzielania pomocy materialnej. W ramach realizowanych projektów nasze działania są skierowane przede wszystkim na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością oraz poradnictwo socjalno-prawne. Dlatego zapraszamy Panią do kontaktu z naszym Centrum Integracja w Warszawie w celu szukania pracy: ul. Dzielna 1, tel.: 22 831 85 82, e-mail: warszawa@integracja.org

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas