Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę otworzyć działalność i dostać jakieś dofinansowanie?

05.12.2014
Autor: Gwiazda

PYTANIE

Jestem osobą niepełnosprawną - stopień znaczny - posiadam rentę socjalną. Moja choroba jest obecnie w remisji. Chcę coś robić, jestem z małego miasta, nie mogę się realizować. Choroba niby w remisji, ale nie mogę podjąć pracy. Jednak czuję, że bez zajęcia wpadnę w depresję. Nie wiem, czy będąc osobą niepełnosprawną i na rencie socjalnej mogę prowadzić działalność i czy mogę dostać dofinansowanie. Co z zasiłkiem pielęgnacyjnym? Czy dalej mogłabym go pobierac? Proszę o pomoc, jestem załamana, bo bardzo chcę się realizować w miarę możliwości. Dziękuję.

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Zgodnie przepisami ustawy o rencie socjalnej, prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Taką działalnością jest m.in. zatrudnienie, inna praca zarobkowa albo prowadzenie działalności pozarolniczej. Przy czym w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej, za przychód uważa się przychód stanowiący zadeklarowaną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W kwestii zawieszalności świadczenia nie ma zatem znaczenia wysokość rzeczywistego zysku wypracowanego w ramach prowadzonej przez rencistę działalności. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku rent socjalnych nieco inaczej - niż dla rent z tytułu niezdolności do pracy czy emerytur - został ustalony katalog źródeł przychodów, mogących powodować ich zawieszalność. Wynika to z art. 10 ust. 5 ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982). Prawo do renty socjalnej ulega bowiem zawieszeniu także w razie osiągania:

  • przychodu innego, niż wymieniony wcześniej, zaliczonego do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) lub
  • przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zawieszenie renty socjalnej następuje wtedy, gdy osoba do niej uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Kwota równa 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 grudnia 2014 r. do 28.02.2015 r.  wynosi 2646,80 zł. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014). Zatem kwota ta jest niższa od wyznaczonego przepisami limitu zarobkowego, a więc renta socjalna nie będzie podlegać w tym przypadku zawieszalności, o ile dodatkowy przychód będzie pochodził jedynie z pozarolniczej działalności.

Osoba z niepełnosprawnością może uzyskać jednorazową dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

  • podjęcie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej),
  • rolniczej (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia),
  • wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Dotacja przysługuje osobie, która po raz pierwszy stara się o środki na podjęcie działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielni, niemniej jednak ponowne podjęcie działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest możliwe pod warunkiem, że upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna starająca się o dotację może uzyskać środki finansowe w wysokości nie większej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że jest to kwota maksymalna i ostatecznie wysokość dotacji określa umowa zawierana między starostą a wnioskodawcą. Maksymalna kwota wsparcia w przypadku działalności rolniczej wynosi 15000 euro.

Osoba zainteresowana składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy, niepozostająca w zatrudnieniu (we właściwym powiatowym urzędzie pracy).

Więcej informacji: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/zatrudnienie-osob-niepelnospraw-/przyznanie-srodkow-na-podjecie-d/

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas